Forsøksdyr: Bestandsovervåking, populasjonsbiologi og adferd hos vadefugl - 2020-2021


Godkjenningsdato 20.04.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2020-01.09.2021

Arbeidet har som mål å skaffe tilveie kunnskap som er viktig for forvaltning av biologisk mangfold og å frembringe mer grunnleggende kunnskap om hekkebiologi hos vadefuglarter. Arbeidet innebærer fangst og ringmerking etter standard metode samtidig som fuglene måles og veies og det tas en blodprøve. Det planlegges også bruk av radiosendere for en kort tidsperiode (3-4 uker) for opp mot 30 av individene. Fuglene slippes fri umiddelbart etter håndtering.

Belsatningen fuglene utsettes for omfatter selve fangsten med uttak fra fangstnett, oppbevaring i tøypose fram til håndtering, selve håndteringen (påsetting av ringer, måling, blodprøvetaking, samt påsetting av liten VHF-radiosender for maksimum 30 dobbeltbekkasin hunner), samt en 3-4 ukers perioden med påmonterte radiosendere for de individen dette omfatter. Det brukes standard metodikk og belastningen betegnes som middels, se pkt 3k i vedlegg B i Forsøksdyrforskriften § 7. En studie av mulige effekter ved bruk av radiosender fant ingen negative effekter for de undersøkte parametrene (eggstørrelse, vekt for rugende hunnfugl, befruktning av egg, adferd på spillplass og sannsynlighet for overlevelse til neste hekkesesong (se vedlegg 7)).

Søknaden omfatter bruk av totalt 475 fugler fordelt på 2-årsperioden 2020 og 2021. Dette er fordelt på 250 individ for dobbeltbekkasin, og 25 individ for hver av artene boltit, brushane, enkeltbekkasin, fjellmyrløper, grønnstilk, kvartbekkasin, sotsnipe, svømmesnipe og temmincksnipe.

Arbeidet gjelder feltstudier for å få mer kunnskap om populasjonsbiologi og adferdsbiologi hos viltlevende fugler. Erstatning er da ikke mulig. Antall inkluderte fugl er basert på behov for sampel størrelse for å få tilfredsstillende teststyrke for de analyser som er planlagt utført (f.eks. overlevelse mellom år og rugefrekvens). Fangst og håndtering av fuglene utføres av personell med svært lang erfaring med denne type arbeid. Det etterstrebes å redusere innfangningstid så mye som mulig og fangst utføres bare under egnede værforhold. Det forventes ingen skadevirkninger.