Forsøksdyr: Betydning av lakselus for overlevelse hos utvandrende smolt


Godkjenningsdato 01.04.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-30.08.2021

I Daleelva i Hordaland settes det årlig ut laksesmolt for å kompensere for de negative effektene av vassdragsutbyggingen. Daleelva renner ut i en nasjonal laksefjord rett utenfor den tidligere storlaksstammen i Vosso som nå er betraktet som en sterkt truet bestand pga lav overlevelse under utvandringen. I forbindelse med evalueringen av nasjonale laksefjorder benytter Havforskningsinstitutet Daleelva for å kartlegge betydningen av lakselus for overlevelse hos utvandrende smolt. Vi ønsker å PIT-merke smolten og behandle utsettingsfisken mot lakselus før slipp. Det forventes at merking og behandling har en minimal skadevirkning på fisken. Ved å registrere gjenfangstene av voksen laks fra kontrollgrupper og behandlete grupper de påfølgende årene får vi et estimat for hvor mye smolt som døde pga lakselus. Det har vært utsettinger i Daleelva siden 1997. Den lange tidsserien i Daleelva er unik og av viktig for å overvåke betydningen av lakselus på en laksebestand. Resultatene bidrar til forvaltningsrådene som Havforskningsinstituttet gir og har også resultert i flere vitenskapelige publikasjoner det siste året. Vi ønsker derfor å forlenge tidsserien og søker derfor om å PIT-merke inntil 25 000 smolt/år i 2020 og 20121.