Forsøksdyr: Betydning av lakselus og SAV-smitte for overlevelse hos utvandrende smolt


Godkjenningsdato 09.03.2018

Godkjenningsperiode 09.03.2018-31.12.2018

I Daleelva i Hordaland settes det årlig ut laksesmolt for å kompensere for de negative effektene av vassdragsutbyggingen. Daleelva renner ut i en nasjonal laksefjord like ved utløpet av Vossovassdraget. I forbindelse med evalueringen av nasjonale laksefjorder benytter Havforskningsinstitutet Daleelva for å kartlegge betydningen av lakselus og SAV-smitte fra oppdrett på overlevelse og vekst til utvandrende smolt . Vi ønsker å PIT-merke smolten og dele den i tre grupper. En gruppe smolt beskyttes mot lakselus, en gruppe skal vaksineres mot PD-sykdom og en ubehandlet gruppe skal brukes som kontroll. Gjenfangstene av voksen laks fra kontrollgruppen og behandlete/vaksinerte gruppene de påfølgende årene fbrukes for å beregne dødelighet på utvandrende smolt forårsaket av lakslus eller PD. Det har vært utsettinger i Daleelva siden 1997. Den lange tidsserien i Daleelva er unik og av stor betydning for å overvåke betydningen av lakselus på en laksebestand. Resultatene bidrar til forvaltningsrådene som Havforskningsinstituttet gir og har også resultert i flere vitenskapelige publikasjoner det siste året. Vi ønsker derfor å forlenge tidsserien og søker derfor om å PIT-merke og behandle inntil 25 000 smolt/år i 2018 og 2019.