Forsøksdyr: Biologisk betydning av måledata i "Sensorfisken"


Godkjenningsdato 04.09.2020

Godkjenningsperiode 14.09.2020-17.05.2021

1. Formål og 3. Forventet nytteverdi:
Næringen etterspør objektive metoder for dokumentasjon av effekter på fiskehelse og velferd som kan brukes under konstruksjon av medikamentfri avlusningsenheter, håndteringsmetoder for fisk, optimalisering av disse og under normal drift. Som et svar på dette har Sintef utviklet “sensorfisken”, som er en frittflytende sensorpakke som kan benyttes til å kartlegge de fysiske forholdene med hensikt å erstatte levende forsøksfisk på sikt. Sensorfisken måler temperatur, trykkprofil og støt og kan knytte disse til ulike posisjoner i konstruksjonen. For å utnytte potensiale i sensorfisken gjenstår imidlertid å kunne korrelere de objektive måledataene til fiskevelferd. Ihht lovverket stilles det krav til at både fiskeeier og utstyrsutviklere dokumenterer nye metoder og utstyr i forhold til fiskevelferd. Når en sensorpakke helt eller delvis tenkes å erstatte bruk av levende fisk, vurderes det dermed som nødvendig å dokumentere «sensorfisken» som målemetode. Formålet med dette forsøket er å korrelere typiske støtdata registrert av sensorfisken med tilsvarende kvantifiserbare støt påført levende laks under kontrollerte betingelser.

2. Skadevirkninger
Laks vil under forsøket bli utsatt for et kontrollert slag/støt under generell anestesi. Det forutsettes at fisken er bevisstløs og følgelig ikke vil kjenne smerte under selve slaget. Fisk som skal stå til observasjon i etterkant vil derimot kunne føle smerte og ubehag etter oppvåkning og inntil de enten tas ut av forsøket etter gitte kriterier (humant endepunkt) eller forsøket avsluttes etter maksimalt 2 uker.

4. Antall dyr og art
200 individer Atlantisk laks (Salmo salar)

5 Hvordan etterleve 3R
Vi bruker sensorfisken samt død fisk til å kjøre inn selve “støtriggen”. Vi vil gjøre en pilot-test på et mindre antall levende bedøvd fisk for å vurderer om støtriggen fungerer etter formålet og hvis ja, vurdere antall individer til hovedforsøket. Dette er ikke mulig å gjøre uten bruk av levende fisk fordi det er akutte biologiske skader som evalueres etter et kvantifiserbart støt, samt konsekvenser på adferd over en maksimal 2 ukers periode. For raffinering vil det vil bli brukt kamera for å kunne innhente detaljer i støt-øyeblikket samt videoovervåkning av levende fisk som settes tilbake i tank og observeres for å sikre at endringer i adferd registreres og humant endepunkt ikke blir oversett. Utvikling av «sensorfisk» teknologien som verktøy har i seg selv som formål å bidra til 3R gjennom å kunne både erstatte og redusere bruk av levende fisk, samt finne forbedringspunkter i utstyr/metoder som kan bedre fiskevelferden.