Forsøksdyr: Biologiske effekter av karbohydratbaserte bindere i fôr tilpasset laks i RAS


Godkjenningsdato 08.09.2020

Godkjenningsperiode 08.09.2020-04.11.2020

1 Formål
I tidligere forsøk på laks har vi sett negative effekter som følge av ufordøyelige karbohydratbaserte bindere i fôret. Slike bindere benyttes i fôr til laks produsert i resirkuleringsanlegg, der hensikten er å bedre den mekaniske stabiliteten på fekaliene. Resultatene viste redusert tilvekst og protein/energiutnyttelse hos laks som fikk fôr tilsatt en ufordøyelig binder (Feed’n’Treat, EU SME Actions, Project no 286143). Ufordøyelige karbohydrater kan føre til redusert tilvekst og fôrutnyttelse hos laks, både ved at de endrer viskositeten til tarm-mucosa og via effekter på fordøyelsesenzymer. Forsøket viste også endringer i tarm-mucosa hos laksen som er forenelige med redusert tilvekst og fôrutnyttelse.
Forsøket ble gjennomført med forsøksfôr som var basert på kommersielle resepter, men som ble produsert spesielt til forsøket. Eksakt innblanding av binder, i kombinasjon med sammensettingen av diettene, vil kunne påvirke resultatene. I dette forsøket ønsker vi å gjenta sammenligningen, men benytte kommersielt produsert fôr for å sikre relevant innblanding av binder og interaksjoner med andre fôrråvarer.

2 Skadevirkninger
Forsøket gjennomføres over en kort periode i et stadie der tilveksten er rask og aktiviteten i tarmen er høy. Dersom effektene fra tidligere forsøk er uttalt også denne gangen, forventer vi at vi vil se vevsendringer i mukosalaget i tarmen, men at disse er begrenset til å påvirke fiskens maksimale tilvekst og fôrutnyttelse.

3 Forventet nytteverdi
Bruk av ufordøyelige bindere i fôr til fisk har stor betydning for vannrensingen i resirkuleringsanlegg, og flere fôrprodusenter leverer spesielt tilpassede dietter. Disse er i hovedsakelig innrettet på effektivisering av proteinutnyttelse og stabilisering av fekalier, for å øke andel partikler av størrelser som kan fjernes i filtre. Dette vil bidra til bedre vannkvalitet og redusere behovet for rensing.

4 Antall dyr og art
Forsøket gjennomføres på laks (Salmo salar) i settefiskfasen, som er et relevant stadie for problemstillingen. Vi ønsker å benytte totalt 300 individer, der halvparten individmerkes (pit-tags), for oppfølging av individuell tilvekst. Fisken fordeles på 2 grupper med 3 replikater. Antall fisk er basert på tetthet i karene med et antall merket fisk (25 stk per kar) for test av fordeling og variasjon.

5 Hvordan etterleve 3R
Effektene vi undersøker vil være en kombinasjon av diett og komplekse artsavhengige, individuelle responser som kan påvirke appetitt og tilvekst. Det er ikke mulig å erstatte dyremodellen.
Forsøksoppsettet er satt ut i fra relevans og tiden fisken er eksponert for behandlingen. Fisken fôres med en av to kommersielt tilgjengelige dietter. Antall fisk som benyttes er en avveining mellom nødvendig antall for å redusere sosiale hierarkier og statistisk grunnlag for vurdering av normalfordeling og varians.
Forsøket skal gjennomføres i en periode og med omgivelsesforhold som vil gi raskt vekst hos fisken, og lengden på forsøket er begrenset til 4 uker, ettersom vi forventer å oppnå en dobling av fiskens vekt i løpet av denne perioden. Ingen fisk vil dermed bli eksponert for behandlingen i mere enn 4 uker.