Forsøksdyr: Blodprøvetaking av gråmåker og ærfugl for miljøgiftanalyser (copy)


Godkjenningsdato 19.05.2020

Godkjenningsperiode 20.05.2020-30.06.2021

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og NIVA, på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med prosjektet er å undersøke miljøgiftbelastningen til viltlevende gråmåker og ærfugler i indre Oslofjord. Miljøgiftnivåene måles i blodprøver. Blodprøvene vil bli tatt fra en vene under vingen, og volumet det dreier seg om er under 6 ml. Fuglene vil bli fanget på hekkeplass i sjøfuglkolonier, og blir målt, veid og ringmerket med en metallring samt en fargering, og sluppet kort tid etter.Tidligere erfaringer har vist at en slik blodprøve og mengde blod ikke er et problem for de aktuelle fugleartene. Fuglene gjennomfører hekking etter prøvetaking, og vi ser igjen de samme individene år etter år. Skadevirkningene vurderes derfor som minimale. Det samles også inn et egg fra reirene hvor vi tar prøver av fugler, for å sammenligne egget nivåer med hunnens nivåer.

Prosjektet har stor nytteverdi i forhold til kunnskap om miljøgiftnivåer i viltlevende fugler, og spesielt i forhold til påvisning av nye substanser i den marine næringskjeden. Tilsammen skal det samles inn prøver fra totalt 30 gråmåker og 30 ærfugler over to år. Vi tar kun blodprøver av hunner, og da både hanner og hunner ruger hos måkene er antall fugl som skal fanges inn omtrent det dobbelte av antall blodprøver. Prosjektet urban fjord har foregått i tilsammen syv år og er et oppdrag fra Miljødirektoratet.

Antall individer er beregnet ut fra økonomi og variasjon i de aktuelle miljøgiftene. 3R etterleves ved at erstatning av andre prøvemetoder og dyr ikke er mulig da miljøgiftene er persistente og bioakkumulerende, og vi finner dem i fettvev som også er i blod. Vi får ikke like gode og omfattende analyseresultater ved å bruke for eksempel fjær, og blodprøver er et dyrevelferdsmessig og bestandsmessig godt alternativ til å samle inn fuglene og avlive dem. Reduksjon etterleves ved at vi har et begrenset antall prøver, og ved at vi analyserer svært mange typer miljøgifter i hver prøve. Raffinering oppnåes ved at vi behandler fuglene så kort som mulig, bruker skånsomme fangstmetoder, og ikke tar flere typer biometriske mål eller samler inn flere prøver enn nødvendig i prosjektet.