Forsøksdyr: Blodprøvetaking til undervisning og forskning ved Hesteklinikken


Godkjenningsdato 19.02.2020

Godkjenningsperiode 12.03.2020-11.03.2024

1 Formål
Ved Hesteklinikken på Veterinærhøgskolen er det i undervisningssammenheng (veterinær og dyrepleier) tidvis behov for blodprøvetaking av klinikkhester og andre hester. Dette både for tilegnelse, vedlikehold eller forbedring av faglige kvalifikasjoner, samt i forbindelse med gjennomføring av enkelte enkle fordypningstudier/fordypningsoppgaver. Et eksempel på en fordypningsstudie er screening av laktat og muskelenzymer i blod, pre- og postoperativ.

2 Skadevirkninger
Det forventes ingen skadevirkning på dyrene i dette forsøket.

3 Forventet nytteverdi
Veterinær- og dyrepleierstudenter gis anledning til å tilegne seg nødvendige yrkesfaglige kvalifikasjoner.

4 Antall dyr og art
Søknaden gjelder Veterinærhøgskolens klinikkhester (8-10 stk), samt pasienter (totalt inntil 200 hester) som kan passe inn i enklere screeningstudier (forutsetter samtykke fra eier).

5 Hvordan etterleve 3R
For yrkesfaglig opplæring skal studentene ha fått en teoretisk gjennomgang av teknikken, samt gjennomført praktisk trening på et fantom før de lærer å praktisere på levende dyr. Videre skal blodprøver i utgangspunktet tas av pasienter som trenger dette i videre diagnostikk- og behandlingsøyemed.

Når det gjelder blodprøvetaking i forbindelse med fordypningsstudier/-oppgaver, vil vi søke å inkludere pasienter som passer til studien og som har prøvetakingen som et ledd i sin ordinære undersøkelse og behandling (dvs. prøven innebærer ingen ekstra inngrep).