Forsøksdyr: Bruk av fargeringer på diverse fuglearter i regi av URBPOP / UiO med formål enkel individgjenkjenning, samt blodprøvetaking for DNA analyse (copy)


Godkjenningsdato 28.02.2020

Godkjenningsperiode 28.02.2020-27.02.2022

Denne søknaden gjelder bruk av fargeringer på til sammen 27 fuglearter med formål enkel individgjenkjenning, samt blodprøvetaking. Denne merkingen er en vel utprøvd metode, som er brukt i stor skala i mange år både i Norge og internasjonalt. Formålet med merkingen er primært at man kan kjenne igjen individene på avstand ved å lese av fargeringen. Avlesinger kan rapporteres på en nettside, www.ringmerking.no, der rapportørene får tilgang til oppdaterte livshistorier på fuglene de har rapportert. Prosjektet har stor vitenskapelig og samfunnsnyttig verdi da vi får tilgang til store mengder ferske data på fuglenes vandringer, og slik typer data kan benyttes for eksempel til å studere potensiell spredning av aviær influensa.

Alle som kommer til å fange og ringmerke fugler i dette prosjektet kommer til å ha lisens til å fange viltlevende fugler fra Miljødirektoratet. Merkingen vil foregå i alle landets fylker og på et stort antall lokaliteter. Det er ikke mulig å gjengi alle lokalitetene på forhånd, men de primære fokusområdene er i fylkene Oslo og Akershus, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Totalt søkes det om å ringmerke opptil 20 650 individer, men det er trolig at det blir merket færre individer. Siden det er mange arter det er snakk om, og mange har stor variasjon i ungeproduksjon, er nøyaktig anslag vanskelig på forhånd. Det søkes også om å ta et mindre antall blodprøver, oppad begrenset til 2000.

Vi har i tidligere søknader søkt om 3000 blodprøver, men ser at vi kan klare oss med færre, da kunnskaen om kjønnsgrenser på biometriske mål nå er bedre. Blodprøvene er altså DNA prøver som oppbevares på alkolhol eller buffer, og formålet er primært kjønnsbestemmelse, selv om prøvene brukes til andre formål også.

Prosjektet omfatter studier av trekkmønstre, overlevelse og kondisjonsendringer på viltlevende fuglearter, og tradisjonelle krav om erstatning og reduksjon i antall individer som blir merket er ikke relevant. Samtidig er det viktig at de individene vi studerer er så representative for totalbestanden som mulig, så alle fangst og håndtering av fugler skal foregå så raskt og skånsomt som mulig. Det er kun aktuelt å studere tilsynelatende friske og uskadete individer.