Forsøksdyr: Bruk av Floy- og PIT-merker på tilbakevandret laks og sjøaure


Godkjenningsdato 08.06.2020

Godkjenningsperiode 15.06.2020-15.06.2022

Redningsaksjonen for Vossolaksen har som målsetning å reetablere en livskraftig og høstbar bestand. Når redningsaksjonen avsluttes 2020 er det viktig at forskning og tiltak følges opp, spesielt med hensyn til bestandsstørrelse og gytebestandsmål. Det er derfor avgjørende å ha et mål på antallet laks som vandrer tilbake til elva for å vurdere dette opp mot antatt gytebestandsmål for å sikre full rekruttering. Kunnskap om bestandsstørrelsen er også nødvendig ved vurderinger av om bestanden er stor nok til å tåle beskatning. Med samme bakgrunn som ovenfor ønsker vi også å få et bestandsestimat for sjøaure.

På bakgrunn av dette ønsker vi å merke opptil 1000 tilbakevandret laks og 500 sjøaure innfanget i kile- og sittenøter ved bruk av Floy- og PIT-merker i hvert av årene 2020 og 2021, tilsammen 2000 laks og 1000 sjøaure over en periode på 2 år. Hensikten med forsøket er å oppnå et mål på hvor mange laks og sjøaure som gytevandrer opp i Vossovassdraget ved bruk av et bestandsestimat basert på fangst, merking og gjenfangst av merket laks og aure. Floy-merkene vil vi bruke for at fiskere i fjorden og forsøksfiskere i elven lett kan registrere merket fisk ved ytre kjennetegn. PIT-merkene vil vi bruke for å kunne registrere laksen ved flere stasjoner uten å håndtere den (antennesystem). Fisken vil bli merket med Floy- og PIT-merke under samme håndteringsprosess. Bruk av PIT merker vil kunne redusere håndteringen av fisk ved at de ikke trenger ere å fysisk fange inn fisk for å registrere dem, men det vil være mulig å registrere en stor andel av dem på antenner i elven. Det er derimot viktig å registrere fisk som blir fanget under fiske og det er derfor nødvendig å merke dem samtidig med synlig floy merker. Forsøket betegnes som et lett belastende forsøk. Den ekstra belastningen med merking vil være en miminal ekstra belastning under håndtering av fisk i kilenot fiske.