Forsøksdyr: Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos lakse- og ørretsmolt i Eira - videreføring for 2020-2021


Godkjenningsdato 21.02.2020

Godkjenningsperiode 21.02.2020-01.06.2021

Vi ønsker å bruke PIT-merke teknologien for registrering av sjøoverlevelse hos anleggsprodusert laksesmolt og sjøørretsmolt fra settefiskanlegget til Statkraft Energi AS i Eresfjord (Eira - Møre og Romsdal). Totalt søkes det årlig om å få PIT-merket opptil 6000 laksesmolt i dette prosjektet - totalt opptil 12000 laksesmolt for to feltsesonger - 2020-2021. I tillegg søkes det om årlig å få merket inntil 2500 sjøørretsmolt i dette prosjektet - totalt inntil 5000 sjøørretsmolt for to feltsesonger - 2020-2021. All anleggprodusert smolt vil merkes med PIT-merker. Anleggsprodusert smolt merkes i produksjonsanlegget. Inngrepet medfører at dyret vil oppleve en kortvarig moderat smerte og inngrepet defineres som moderat belastende for dyret. Registreringene foretas vha. et PIT-merke og automatisk registrering vha. PIT-antenner i elv foretas i dette vassdraget. Resultatene herfra vil bidra til å øke kunnskapen om våre laksefiskbestander vha. en merkemetode som er skånsom for fisken og hvor vi kan foreta automatiske registreringer av fiskevandringene både på ned- og oppvandring. På denne måten kan vi evaluere kvaliteten til den kultiverte smolten og skaffe oss en kunnskapsstatus over svingninger i våre fiskebestander som funksjon av endringer i miljøet langs Norskekysten. Alternative metoder er ikke aktuelle her, antall dyr som merkes er definert iht. statistiske beregninger og forsøksbetingelsene er optimalisert mht. tidligere erfaringer med denne type forsøk.