Forsøksdyr: Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos laksesmolt i Surna og Eira - videreføring


Godkjenningsdato 13.03.2018

Godkjenningsperiode 13.03.2018-13.03.2020

Vi ønsker å bruke PIT-merke teknologien for registrering av sjøoverlevelse hos anleggsprodusert laksesmolt fra settefiskanleggene til Statkraft Energi AS i Rossåa (Surna - Møre og Romsdal) og i Eresfjord (Eira - Møre og Romsdal). Totalt søkes det årlig om å få PIT-merket opptil 12 000 laksesmolt i dette prosjektet. All anleggprodusert smolt vil merkes med PIT-merker. Anleggsprodusert smolt merkes i de to produksjonsanleggene. Inngrepet medfører at dyret vil oppleve en kortvarig moderat smerte og inngrepet defineres som moderat belastende for dyret. Registreringene foretas vha. et PIT-merke og automatisk registrering vha. PIT-antenner i elv foretas i disse vassdragene. Resultatene herfra vil bidra til å øke kunnskapen om våre laksefiskbestander vha. en merkemetode som er skånsom for fisken og hvor vi kan foreta automatiske registreringer av fiskevandringene både på ned- og oppvandring. På denne måten kan vi evaluere kvaliteten til den kultiverte smolten og skaffe oss en kunnskapsstatus over svingninger i våre fiskebestander som funksjon av endringer i miljøet langs Norskekysten. Alternative metoder er ikke aktuelle her, antall dyr som merkes er definert iht. statistiske beregninger og forsøksbetingelsene er optimalisert mht. tidligere erfaringer med denne type forsøk.