Forsøksdyr: Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos ville laksefiskbestander i Norske vassdrag - videreføring 2020-2021


Godkjenningsdato 16.03.2020

Godkjenningsperiode 17.03.2020-17.03.2022

Vi ønsker å bruke PIT-merke teknologien for registrering av sjøoverlevelse hos laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i Imsa (Rogaland), Gaula (Sogn og Fjordane), Vatneelva/Storelva, Sylte/Moaelva , Eira og Driva (Møre og Romsdal), Vigda og Fremstadelva/Heggaelva (Sør Trøndelag), Skjoma (Nordland), Laukhelle/Lakselva (Troms) og Kongsfjordelva (Finnmark). Totalt søkes det årlig om å få PIT-merket opptil 46 000 laks, sjøørret og sjørøye i dette prosjektet - totalt inntil 92 000 fisk for 2020 og 2021 samlet sett for disse to årene. I disse vassdragene er rusefangst i elv og sjø, fangst i fisketrapp, elektrofiske og lysfiske med håv av fisken i elva fangstmetode. Ved Ims benyttes anleggsprodusert laksesmolt. All anleggprodusert/innfanget fisk vil merkes med PIT-merker. Inngrepet medfører at dyret vil oppleve en kortvarig moderat smerte og inngrepet defineres som moderat belastende for dyret. Registreringene foretas vha. et PIT-merke og automatisk registrering vha. PIT-antenner i elv foretas i disse vassdragene. Resultatene herfra vil bidra til å øke kunnskapen om våre laksefiskbestander vha. en merkemetode som er skånsom for fisken og hvor vi kan foreta automatiske registreringer av fiskevandringene både på ned- og oppvandring. Denne metoden vil skaffe oss en kunnskapsstatus over svingninger i våre fiskebestander som funksjon av endringer i miljøet langs Norskekysten. Alternative metoder er ikke aktuelle her, antall dyr som merkes er definert iht. statistiske beregninger og forsøksbetingelsene er optimalisert mht. tidligere erfaringer med denne type forsøk.