Forsøksdyr: Challenge and vaccination against tilapia lake virus in target species and model fish


Godkjenningsdato 06.12.2018

Godkjenningsperiode 20.12.2018-20.08.2019

Tilapia lake virus (TiLV) er et nylig påvist virus som infiserer tilapia og som gir høy dødelighet gjennom hele produksjonssyklus, særlig i de tidlige faser av produksjonen. I dag er det utført eksperimentell smitte med TiLV i målarten (target species), men ikke i modellfisk. Så langt har ingen studert hvorvidt TiLV infiserer andre arter, heller ikke modell-arter som zebrafisk. Det er mange fordeler med å bruke en modellart som zebrafisk; det er mye mer informasjon om fisken genom sammenlignet med tilapia, antall molekyler som er karakterisert og tilgjengelig for estimering av transkriptnivå overstiger langt hva som er tilgjengelig for tilapia. Dette bidrar til bedre karakterisering av vertens respons på infeksjon og på vaksinasjon og muliggjør at man raskere kan komme fram til vaksineformuleringer og leveringsmetoder som gir beskyttelse. Sammenlignende studier med zebrafisk og tilapia med samme smitteisolat muliggjør direkte sammenligninger under like betingelser.
Målet med denne studien er å sammenligne eksperimentell smitte med TiLV i zebrafisk og tilapia, og teste ut vaksiner som potensielt kan gi beskyttelse mot infeksjon/sykdom. Hvorvidt smitte gir dødelighet hos zebrafisk er ikke vist eller kjent, men fiskens velferd ivaretas gjennom nøye overvåkning av reaksjoner på smitte og endring i svømmeadferd og fôropptak.
Forsøket gjennomføres som et sammenlignende vaksinasjons- og smitteforsøk i zebrafisk og tilapia. Det inngår 140 zebrafisk og 250 tilapia i to delforsøk. En vaksine mot TiLV vil redusere forekomst og død av sykdommen. Det er foretatt en beregning av antall individer som vil være nødvendig å inkludere pr gruppe for hvert uttak (power-analyse) og vi har modellert hvordan antall dyr og krav om testens styrke påvirkes av antall individer i de ulike gruppene. Humane endepunkter ivaretas ved nøye klinisk observasjon i etterkant av smitte som redusert fôropptak, endret svømmeadferd, endret farge på fisken eller sløvhet. Fisken som viser symptomer vil bli tatt ut av karet og avlivet med en overdose anestesimiddel.