Forsøksdyr: Definitive Surgical Trauma Care- kurs i avansert skadekirurgisk behandling (copy)


Godkjenningsdato 16.04.2018

Godkjenningsperiode 25.08.2018-24.08.2022

Avansert skadebehandling innebærer at behandlingsteamet må være forberedt på å behandle en rekke sjeldne, men svært utfordrende situasjoner på kritisk syke pasienter. Med ett unntak behandler norske sykehus få, alvorlig skadde pasienter. Dette gjør at det praktiske erfaringsgrunnlaget for traumeteamene ved norske sykehus er beskjedent. Det finnes ikke tilgjengelige kommersielle modeller som tillater at teamene kan øve noe i nærheten av realistisk på de utfordringer man blir utsatt for ved behandling av en livstruende skadd pasient med pågående indre blødninger. Likevel forventes det fra myndigheter og befolkningen at man skal kunne beherske disse utfordringene. Dette har medført at kurs hvor trening i hemostatisk nødkirugi på anesteserte forsøksdyr inngår, ble gjort obligatorisk i utdannelsen av kirurger i 2002. Et slikt kurs gir imidlertid bare en begrenset erfaring i praktisk behandling av denne typen skader, og det anbefales at norske kirurger med ansvar for å skulle ta i mot traumepasienter, bør gjennomgå ytterligere kurs i behandling av alvorlig skadde pasienter med oppdaterte teoretisk og praktiske leksjoner med regelmessige mellomrom for å kunne være forberedt når disse pasientene kommer inn til sykehuset. Den beste forutsetning for et godt resultat er selvsagt at hele traumeteamet har en slik kompetanse gjennom kurs som ivaretar teamtilnærmingen i den operative behandlingen.

Til dette formålet benyttes griser under generell og fullstendig anestesi. Anestesi innledes i bingen for å sikre minst mulig stresspåvirkning. Ubehaget for det enkelte dyr er av få sekunders varighet. Etter at generell anestesi er etablert, vil dyret forbli i denne tilstand under resterende del av forsøke og avlives mens de fortsatt er i generell anestesi. Det er planlagt at opp til 24 kirurger skal øves under de praktiske øvelsene ved hvert kurs. Antall dyr brukt ved hvert kurs er skåret ned til 12. Det er således ikke mulig å redusere antall forsøksdyr ytterligere dersom tilstrekkelig utbytte av kurset skal oppnås av alle deltakere. Det er i perioden 27.08.2018 til 31.12.2022 planlagt avviklet inntil 6 kurs. Det søkes derfor om bruk av inntil 72 griser i denne perioden.

DSTC er kurs i avansert skadebehandling i regi av IATSIC (International Association of Trauma and Intensive Care) der praktiske operative øvelser perfeksjoneres etter forutgående teoretisk gjennomgang og under overoppsyn av internasjonal og nasjonal ekspertise på området og som nå har vært gjennomført med 2-3 kurs årlig i Norge siden kurset ble introdusert for vel 10 år siden.
Den samfunnsnyttige nytteverdi anses som betydelig i form av at kurset bidrar til bedret behandling av alvorlig skadde pasienter med flere vunne leveår og bedret livskvalitet som resultat.