Forsøksdyr: Effects of climate change on the Svalbard reindeer population (copy)


Godkjenningsdato 18.02.2020

Godkjenningsperiode 23.03.2020-22.03.2022

Klimaet i Arktis er i endring. Hensikten med prosjektet er å bedre forståelsen av hvordan endringer i klima påvirker bestandsdynamikken til Svalbardreinen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for artens overlevelse under framtidige klimaendringer. En økning i sommertemperatur har vist seg å øke planteveksten som igjen har påvirket reinen positivt (vedlegg 4). På den andre siden kan mildere vintre føre til hyppigere isingshendelser, noe som kan påvirke reinen negativt. I våre undersøkelser har vi gjennom mer enn 25 år målt årlig variasjon i plantevekst, ising, samt vekt, reproduksjon og overlevelse hos individuelt merkede Svalbardrein (fangst-gjenfangst data). Vi bruker også GPS-merking for å undersøke om reinen er i stand til å bufre effekten av klimaendringene med hvordan den bruker landskapet.

Kunnskapen som genereres i prosjektet er avhengig av at vi kjenner dyrenes livshistorie. Dette innebærer at merkede dyr blir forsøkt innfanget en gang i mars/april hvert år. For ville dyr er dette svært stressende. Vår erfaring med fangstmetoden gjennom 25 år har ført til at stress for dyret i stor grad blir minimert ved at man ikke igangsetter fangstprosessen når forholdene der dyret oppdages gir grunnlag for å tro at fangsten kan bli vanskelig. Fysiologiske stressresponser hos Svalbardrein som følge av innfanging er dokumentert vitenskapelig (vedlegg 1) og vurderes som moderat. Det er ingen holdepunkter for at innfanging av dyrene har varige negative effekter eller påvirker endepunkter av betydning for bestandsdynamikken.

Nødvendig antall dyr brukt i studien omfatter årlig gjenfangst av inntil 150 voksne simler. I alt inntil 70 simler vil være utstyrt med GPS-sendere med aktivitetsloggere. I tillegg vil inntil 60 nye kalver bli merket. Omsøkt antall dyr er nøye vurdert og redusert til et minimum i forhold til sikkerheten i bestandsestimatene og de adferdsmessige responser man ønsker å undersøke.