Forsøksdyr: Effekt av fòr komponent på vekst og utvikling hos lakselus


Godkjenningsdato 14.02.2018

Godkjenningsperiode 15.02.2018-14.05.2018

Forsøket tar sikte på å undersøke om komponenten tilsatt laksens fòr vil redusere vekst og utvikling hos lakselus sammenlignet med en kontroll gruppe.
I den forbindelse er det heniktsmessig å følge lakselusas utvikling gjennom hele livssyklussen frem til adult stadium.
Det forventes liten skadevirkning på fisken i forsøket da smittedosen av lus er relativt lav. Samtidig vil fisken undersøkes daglig for luserelaterte skader. Dersom dette forekommer vil fisken tas ut av forsøket. Lakselusas utvikling vil undersøkes gjennom to separate prøveuttak på ulike tidspunkt i livssyklussen.

Dersom man kan utvikle fòr til laks som fører til at lusas vekst og utvikling hemmes, vil dette kunne bidra som en viktig del i kampen mot lakselus.

Lakselus er fullstendig avhengig av laksefisk for å kunne fullføre sin livssyklus. Bruk av laksefisk er derfor helt nødvendig for å kunne gjennomføre denne type forsøk. Totalt 645 fisk vil bli brukt.