Forsøksdyr: Effekt av gassovermetning på laksesmolt i naturen i Modalselva


Godkjenningsdato 03.05.2018

Godkjenningsperiode 03.05.2018-03.08.2019

Gassblæresyke hos fisk er en ikke-infeksiøs sykdom som kan forekomme i tilfeller når vannet fisken oppholder seg i er overmettet med gass (totalgassmetning). Høye gassovermetningsnivåer kan medføre ikke-reversibel tilstand og dødlighet hos fisk i løpet av kort tid. Forsøkets formål er å undersøke effekten av ulike total gasskonsentrasjoner (TDG) på lakseparr over tid.

Gassovermetning kan under visse omstendigheter oppstå ved at luft settes under trykk i vannkraftverk, og dermed også føre til utslipp av gassovermettet vann ut i naturlige omgivelse. Dette kan påvirke ferskvannsorganismer, og i spesielle tilfeller føre til gassblæresyke hos fisk.

Undersøkelser fra norske vassdrag har vist at gassovermetning kan transporteres langt, og at flere vassdrag har kunstig gassovermetning knyttet til kraftverksdrift som er akutt farlig for fisk. Det finnes svært lite litteratur om effekten av gassovermetning på Atlantisk laks, og dette forsøket vil bidra til å finne grenseverdier og tåleevne hos fisken. Slik informasjon vil være svært viktig for forvaltningen og i tillegg øke vår kunnskap om atlantisk laks.

Uni Research Miljø jobber med å kartlegge og dokumentere effekten av gassovermetning på laksefisk. Dette gjøres blant annet med laboratorium forsøk for å fastsette grenseverdier for fiskens tåleevne. Dette er et pågående prosjekt som er godkjent av FDU. Samtidig har tidligere forsøk også vist at resultatene fra laboratoriumsforsøk ikke er direkte overførbare til naturlige forhold. Dette er vist fra feltundersøkelser med bruk av prøvefiske, men også ved bruk av burforsøk i Vossovassdraget.

Resultatene fra dette forsøket indikerte at laksesmolt tåler lave nivåer gassovermetning i naturen mye bedre enn i laboratorium. Samtidig er det uten tvil effekter av gassovermetning i naturen, men det er uklart under hvilke nivåer man først vil observere subletale effekter i naturen. I Modalselva er det på lik linje med i Vossovassdraget observert forøhøyede nivåer av gassovermetning. Nivåene ligger noe over det man har observert i Vossovassdraget. I dette forsøket ønsker vi derfor å repetere feltforsøket med bruk av laksesmolt i bur som ble gjennomført i Vossovassdraget for å evaluere effekten av moderate nivåer av gassovermetning.

Resultatene kan ha store konsekvenser for vannkraft produksjon og må derfor være godt dokumentert både i laboratorium og felt.