Forsøksdyr: Effekt av gassovermetning på yngel og parr av laksefisk


Godkjenningsdato 05.02.2020

Godkjenningsperiode 05.02.2020-31.01.2023

Gassblæresyke hos fisk er en ikke-infeksiøs sykdom som kan forekomme i tilfeller når vannet fisken oppholder seg i er overmettet med gass (totalgassmetning). Høye gassovermetningsnivåer kan medføre en ikke-reversibel tilstand og dødlighet hos fisk i løpet av kort tid. Forsøkets formål er å undersøke effekten av ulike total gasskonsentrasjoner (TDG) på plommesekkyngel og startfôret yngel av laks (forsøk 1), parr av brunørret (forsøk 2), og ørekyt (Phoxinus phoxinus, forsøk 3) over tid.

Undersøkelser fra norske vassdrag har vist at gassovermetning kan transporteres langt, og at flere vassdrag har kunstig gassovermetning knyttet til kraftverksdrift som er akutt farlig for fisk. Ettersom det finnes svært lite litteratur om effekten av gassovermetning på laksefisk som forekommer naturlig i Norge, ble det i 2017 gjennomført et pilotforsøk hvor gassovermetning på parr av Atlantisk laks ble undersøkt. Resultatene fra dette pilotforsøket viste at forhøyede gassmetningsnivåer er dødelig for Atlantisk laks, og at det er et stort behov mer informasjon omkring effekten av gassovermetning for fisk i Norge. Forsøkene det her søkes om vil bidra til å finne grenseverdier og tåleevne hos yngel av Atlantisk laks (forsøk 1), parr av brunørret (forsøk 2), og ørekyt (forsøk 3). Denne informasjonen vil være svært viktig for forvaltningen og vil i tillegg øke vår kunnskap om disse artene.

Det er forventet at fisk vil utvikle gassblæresyke, og ved enkelte gassmetningsnivåer kan det forekomme fiskedød. Basert på erfaringer fra pilotforsøket er både antallet replikater og fisk i ulike stadier redusert, og holdt til et absolutt minimum som fortsatt gir nok fisk til uttak. Alle fiskene akklimatiseres til forsøkskar før oppstart, og plommesekkyngelen vil få passende substrat og beskyttelse fra startfôringsyngel i forsøk 1. Det søkes om å bruke 250 stk plommesekkyngel og 250 stk startfôret yngel av laks (forsøk 1), 340 parr av brunørret, 25 parr av laks og 25 parr av regnbueørret (forsøk 2), og 250 ørekyt (forsøk 3). Totalt søkes det om bruk av 1140 fisker fordelt på 3 forsøk..