Forsøksdyr: Effekt av helsefôr i smitteforsøk med Infeksiøs pancreasnekrose


Godkjenningsdato 11.05.2018

Godkjenningsperiode 11.05.2018-11.06.2019

Forsøkssammendrag:

Forsøket vil omfatte 4 helsefôr som testes mot 1 kontrollfôr i 4 replikate kar som smittes med IPNvirus for å se på effekt mot sykdom. Smitte vil foregå ved kohabitasjon ved at shedderfisk injiseres med IPNV og introduseres til smittekarene.
Effekt av de ulike diettene vil bli evaluert ved å sammenligne tilvekst og overlevelse.
Helsefòr som virker hemmende på infeksiøs pankreasnekrose vil være av samfunnsmessig nytteverdi
2700 Atlantisk laksesmolt vil inngå i forsøket
Modellen er basert på at smittebærerne vil bli syke, dø og skille ut virus som igjen skal smitte testfisken. Smittebærere som er døende vil bli tatt ut av forsøket og avlivet.
Forsøket er betydelig belastende for dem som blir syke.