Forsøksdyr: Effekt av lakselus på forsøksgrupper av klekkeriprodusert smolt i utvalgte vassdrag


Godkjenningsdato 24.02.2020

Godkjenningsperiode 24.02.2020-31.12.2021

PIT-merking av klekkeriprodusert laksesmolt har som hovedformål å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt og estimere sjøoverlevelse. En utfordring for oppdrettsnæringen er lakselus med negative effekter på vill laksesmolt. Imidlertid er det vanskelig å måle hvordan villfisk påvirkes av lakselus siden påvirkningen fra parasitten kan ende med dødelig utfall for verten. Utsettinger av PIT-merket laksesmolt, med og uten beskyttelsen mot lakselus, vil være et viktig virkemiddel for å evaluere tiltak som oppdrettsnæringen har iverksatt for å kontrollere lakselusproblemet. Tidligere studier viser at lakselus kan redusere sjøoverlevelse til laks. Det er derimot blitt påpekt at det trenges flere parallelle studier med høyere oppløsning for å kunne gi god nok dokumentasjon til å følge opp stortingsmeldingen om vekst i oppdrettsnæringen (St. 16 – 2014-2015). Det er også blitt påpekt at kontroll studier i områder uten oppdrett bør gjennomføres og replikeres. Dette vil vi følge opp ved å bruke teknologi som kan øke gjenfangstraten (PIT-merke) og gjennomføre forsøk i viktige områder. Det vil bli merket til sammen 64 000 laksesmolt fordelt på 4 ulike vassdrag over to år. PIT-merkene er elektroniske merker som injiseres i buken på fisken. Prosedyren foregår under anestesi og klassifiseres som lett belastende. PIT-merket fisk som vandrer tilbake til elven for å gyte etter 1-3 år i havet blir registrert ved hjelp av antenner på elvebunnen. Denne registreringen gjøres uten at fisken merker det, og uten at det er nødvendig å håndtere eller avlive fisken.

En av hovedutfordringene med disse studiene de siste årene er at det er påvist resistens mot slice i flere regioner i Norge. For å evaluere dette vil vi tillegg gjennomføre et forsøk med bur utsett av laksesmolt hvor en andel av fisken er behandlet med slice for å kunne evaluere om slice er en effektiv påslagshemmer. Vi ønsker å plassere ut 20 faststående bur med ettårig laksesmolt fordelt i de ytre fjordene Hjeltefjorden, Herdlefjorden og Radfjorden over en periode på 3 uker. I hvert bur ønsker vi å ha 15 smolt i hvert av årene 2020 og 2021, noe som gir totalt 1200 smolt over en periode på to år. Disse fiskene vil bli tatt fra gruppene som er beskrevet over og det totale antallet vil derfor ikke endres. Formålet med å plassere ut bur med laksesmolt er å få et relativt mål på tilstedeværelse av lakselus i utvandringssruten for smolten, og evaluere om slice fremdeles er en effektiv påslagshemmer.