Forsøksdyr: Effekt av spray administrering og ulike bakteriestammer mot lakselus.


Godkjenningsdato 22.04.2020

Godkjenningsperiode 27.04.2020-15.10.2020

Dette studiet er todelt. Første del av forsøket har som formål å se om spray administrering av forsterkende bakterier gir like god beskyttelse mot lakselus som den, i dag, anbefalte dypp administreringen. Spray administrering vil gjøre forsterkende bakterier som Stembiont mer brukervennlige for dagens lakseoppdrettere da det vil kunne inngå i en allerede eksisterende behandlingsoperasjon, som ved vaksinering eller avlusing.
Andre del av forsøket er å undersøke om ulike stammer av de allerede etablerte forsterkende bakteriene har den samme positive effekten med å hindre lusepåslag. Dette for å styrke en pågående patentsøknad.

Skadevirkningene av selve forsøket er minimale da mikrobiell forsterkning utføres under bedøvelse, der 0,5 ml konsentrert bakterieløsning sprayes på siden av fisken. Fisken vil bli merket med passiv integrert transponder (PIT tag) i bukhulen for å kunne skille gruppene når de settes sammen i et felles kar.

Dersom administrering ved spray fungerer like godt som dypp, når det gjelder begrensning av lusepåslag, vil vi ha en mye mer anvendelig metode for mikrobiell forsterkning. Forsøket vurderes derav å ha potensielt stor økonomisk- og samfunnsmessig nytteverdi.


Forsøket består av 18 grupper av 30 individer, totalt 540 smolt (Salmo Salar). Fordeling og gruppestørrelse er basert på tilsvarende sammenlignbare forsøk. og gruppestørrelsen er redusert til et minimum for å kunne oppnå resultater av vitenskapelig signifikant verdi.

Gruppene vil være fordelt på 18 kar, og biomassen vil holdes innenfor anbefalte verdier på 5kg i 200 liter vann. Når fisken nærmer seg anbefalt grenseverdi vil vi flytte gruppene sammen i en stor tank. Fisken vil fores etter anbefalte retningslinjer fra fôrprodusent i henhold til størrelse. Vannparametere vil overvåkes kontinuerlig og justeres ved behov. All fisk vil overvåkes daglig, dødfisk vil plukkes ut minst en gang om dagen.Ved tegn på respirasjonsproblemer eller unormal adferd som tap av likevekt, sturing\sviming, sår, mørkfarging eller lignende hudforandringer vil fisk som viser slike tegn bli tatt ut av forsøket og avlivet med slag mot hodet. Ved avslutning av forsøk vil fiskene avlives med overdose av bedøvelse (Benzoak Vet)