Forsøksdyr: Effekt av vaksiner etter smitte med patogener


Godkjenningsdato 16.01.2018

Godkjenningsperiode 01.02.2018-01.09.2020

Målet med forsøket er å bekrefte effekt av markedsførte vaksiner basert på oppdaterte krav fra myndigheter. Belastningsgraden vil for en del av fisken vil være betydelig belastende. Spesielt gjelder dette for fisk vaksinert med negative kontrollsubstanser, og eventuelt andelen av vaksinert fisk som ikke responderer tilstrekkelig på vaksinering til å unngå sykdomsutvikling. For fisken som er vaksinert med effektive vaksiner og har utviklet en godt beskyttende immunrespons vil belastningsgraden som oftest være moderat til mildt belastende. Arbeidsprogrammet skal sørge for at effektive vaksiner for bekjempelse av alvorlige smittsomme sykdommer av stor dyrevelferdsmessig betydning skal fortsette å være kommersielt tilgjengelige. Arbeidsprogrammet er således av stor samfunnsmessig nytteverdi. Det skal brukes opp til 15264 Atlantisk laks til å oppfylle formålet i arbeidsprogrammet. 3R prinsippene overholdes ved at fisken bedøves før håndtering i form av merking, vaksinering og smitte, og at humane endepunkter brukes for å unngå at fisken lider i utrengsmål.