Forsøksdyr: Effekt av vaksiner mot Patogen L i Atlantisk Laks


Godkjenningsdato 16.01.2020

Godkjenningsperiode 01.02.2020-03.01.2021

Forsøket som omsøkes har til hensikt å utvikle vaksiner mot ulike varianter av Patogen L (se vedlegg 1). Effekt vil hovedsakelig bli målt ved sammenligning av
mottakelighet/sykdomsutvikling/dødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte grupper.

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen L, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttet kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

Sykdom forårsaket av Patogen L medfører store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk og er av stor samfunnsøkonomisk betydning da den medfører betydelige økonomiske tap for næringen. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil derfor ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om bruk av inntil 720 Atlantisk laks til forsøket. De 3R'ene vil etterleves ved å benytte
statistiske hjelpemidler for å bestemme riktig antall dyr som trengs til forsøket, mange nok til å oppnå pålitelige resultater, men ikke flere enn nødvendig, bedøvelse før håndtering av forsøksfisken, samt overvåkning av fisk og bruk av humane endepunkter der det er mulig for å unngå unødvendig belastning på individene i forsøkene (avlivning av syk fisk).

ERSTATNING: For å dokumentere den fulle effekten hver enkelt vaksine har er det nødvendig å gjennomføre forsøkene i den arten som vaksinene er ment å beskytte.
REDUKSJON: Power-analyser er benyttet for å bestemme antallet fisk i hver forsøksgruppe for å sikre et godt statistisk grunnlag for videre analyser. Videre er gruppene bestemt på bakgrunn av erfaring fra tidligere, tilsvarende forsøk, og myndighetenes krav til dokumentasjon.
FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.