Forsøksdyr: Effekten av høy fett belasting i hjerter fra type 2 diabetiske mus


Godkjenningsdato 25.02.2020

Godkjenningsperiode 01.03.2020-29.02.2024

1 Formål: Dette er en oppfølging av resultater fra et tidligere studie (FOTS ID: 6398) der vi fant at en eksponering av hjertene (ex vivo) til høye fettsyre nivåer førte til hadde mindre skadelig effekt hos hjerter fra i diet-induserte fedme enn hos hjerter fra normale mus. I dette oppfølgingsstudier ønsker vi å undersøke dette videre i en modell med type 2 diabetes. Vi vill bruke en musemodell som har er spontant mutasjon i leptin reseptor genet (Lepr db). Dette gir en manglende på mettethtefølese som fører til at disse musene overspiser og dermed utvikling fedme, insulin resistans og diabetes.

2 Skadevirkninger: Belastningen på dyrene i dette studiet anslåes å være moderat, da db/db mus ha en diabetisk fenotype. Eneste prosedyre i dette prosjektet er blodprøvetaking.

3 Forventet nytteverdi: Selv om det ofte henvises til at pasienter med diabetes har økt dødelighet etter et akutt infarkt er det både kliniske og eksperimentelle studier som tyder på bedret iskemisk-toleranse i hjertemuskelen under slike forhold. De bakenforliggende årsakene til denne diskrepansen er lite kartlagt og studiet vil kunne bidra til å avdekke om endringer i hjertemuskel i forbindelse fedme/diabetes kan bidra til å forklare dette. Vår arbeides hypotese er at kronisk høye fettsyrer nivåer av lipider i blodet vil bidra til at hjertene kan håndtere et akutt fettsyre-belasting. Derfor vil den høye fettsyre-belasting som en ser i forbindelse med akutte infarkt eller ved kirurgi, kunne ha en større negativ konsekvens hos hjerter fra normale enn overvektige/diabetiske pasienter. Studien vil undersøke dette ved a studere hjerter fra muse modeller, for så å undersøke mulige underliggende årsaker. I tillegg vil studiet kunne bidra til å øke bevisstgjøringen rundt betydningen av komorbiditer samt at fettsyrer bør inkluderes under ex-vivo forsøk for å bedre den translasjonelle verdien av vår forskning innen dette område.

4 Antall dyr og art: Som kontroll dyr vil vi bruke alders matchede mus av samme bakgrunn-stamme (C57BL/6). Totalt ønsker vi å brukte opptil 500 mus i dette studiet.

5 Hvordan etterleve 3R:
Replacement: Selv om vi parallelt vil vi starte studier av høy fett belasting i en hjerte-celle linje, ønsker vi å studere endringer i funksjon og metabolisme i et kontraherende hjerte, noe som ikke kan erstattes av cellestudier.
Refinement: Alle forsøk vil bli utført av eksperter og i tråd med eksisterende retningslinjer og lover for forsøk på dyr. Dyr vil bli nøye observert og tiltak vil bli iverksatt ved eventuelle lidelse hos dyrene.
Reduction: Ved å bruke erfarne forskere øker man suksessraten og begrenser bruk av antall dyr. Forsøkene vil også bli gjort på matchende kohorter av dyr og dataene vil bli fortløpende analysert. Vi vil holde bruken av dyr til et minimum i forhold til statistiske analyser og beregning av power.