Forsøksdyr: Effekter av korttids sulting før transport av slakteklar laks > 7 Kg på vannkvalitet i transportvann, fiskevelferd, tarmtømming og slaktekvalitet


Godkjenningsdato 08.04.2020

Godkjenningsperiode 19.04.2020-23.04.2020

Forsøkets formål er å dokumentere hvor raskt slakteklar laks (>7,0 kg) tømmer tarmen ved 9 C, for derigjennom verifisere hvilken vannkvalitet og fiskevelferd som opprettholdes under simulert transport i sjøvann i lukket transporttank.Herværende søknad er en oppfølging av tidligere gjennomført studie på mindre laks (5,1 Kg) over 96 timers sultperiode, der laksen tømte tarmen etter mellom 52 til 62 timers sulting (Nortvedt 2018). Vi ønsker nå et mer nøyaktig estimat for tarmtømming for større fisk, ved hyppigere sampling i intervallet 50 - 62 timer. Nullhypotesen er at tarmen ikke tømmes innenfor et tidsintervall på 62 timer etter start av sulteperioden ved angitt temperatur. I tillegg ønsker vi å vurdere slaktekvalitet (tid inntil dødsstivhet, rigorkontraksjon og mikrobiell aktivitet) under kjølelagring av filet hos denne fiskestørrelsen, som funksjon av sultperiode, da den likevel skal avlives.

De forventede skadevirkningene på fisken er svært lav, da den vil bli sultet i maksimalt fire døgn, som sist. Den simulerte transporten vil foregå i inntil 9 timer ved en biomassetetthet på inntil 100 kg/m3, hvilket er representative betingelser for normal fisketransport. Fisken vil oksygeneres kontinuerlig og dens atferd vil overvåkes med videokamera i transporttanken. Humant endepunkt vil være om noen fisk skulle miste balanseevnen pga. sedering ved økende CO2 eller vise tegn på redusert trivsel ved økende NH3/NH4+.

Den forventede vitenskapelige verdi vil være å fremskaffe manglende data på tømming av tarm hos slakteklar laks ved gitt temperatur og fiskestørrelse. Data fra videodokumentasjon av fiskeatferd og kontinuerlig måling av vannparametrene temperatur, oksygen, karbondioksid, pH og ammoniakk/ammonium i transportvannet, samt blodanalyser av kortisol og laktat umiddelbart etter endt transport vil gi innsikt i fiskens velferd under de gjeldende betingelser.

Dette forsøket gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Den samfunnsmessige nytteverdien vil være å dokumentere hvor kort sultetid man kan anbefale før laksen kan transporteres, eksempelvis ved tilfelle av tvangsslakting, tilknyttet høye påslag av lakselus.

Det er planlagt å bruke 128 laks av den gjeldende størrelse. Det tas ut ni laks ved umiddelbar start av sultperiode for å verifisere mage/tarmfylling av fullforet fisk. Deretter overføres det 17 laks fra sultgruppen etter 0, 43, 46, 49, 52, 55 og 87 timers sulteperiode, til transporttanken, hvor disse går frem til slakt etter ni timers sulting under simulert transport. Dette oppsettet med stor laks tilvendt et karmiljø ivaretar kravet om erstatning av uttak av mange fisk fra en reell transportsituasjon, som eventuelt måtte ha blitt repetert for ulike transporter fra ulike sulteperioder på et sjøanlegg. Oppsettet ivaretar og kravet om forbedring av et tilsvarende forsøksoppsett i merd, hvor man alternativt måtte ha trengt fisken mange ganger i en not, som igjen vil medført mye stress for fisken Nå vil man heller foreta en kontrollert sedering av hele sultgruppen i et kar før kontrollert uttak av noen individer. En revidert statistisk styrkeberegning fra forrige forsøk viste at n = 17 ved hvert uttak vil være tilstrekkelig til å dokumentere statistiske effektforskjeller mellom laks fra ulike sulteperioder, gitt at slike forskjeller finnes. Derved er kravet om reduksjon i bruk av forsøksfisk ivaretatt.