Forsøksdyr: Effekter av oljedråper på marine fiske egg og larver (EGGTOX)


Godkjenningsdato 22.03.2018

Godkjenningsperiode 23.03.2018-23.08.2018

Lofoten og Vesterålen er viktige gyte- og oppvekstområder for store fiskebestander, slik som torsk, hyse og norsk vårgytende sild. Resultater fra risikomodelleringer (SYMBIOSES) viser at med dagens grenseverdier kan et «verst tenkelig oljeutslipp» i Lofoten medføre opp til 43 % tap av en årsklasse gyteprodukter av torsk. Modelleringen viser at det er viktig at få definert korrekte grenseverdier for toleranse for ulike oljekomponenter. Selv små endringer av disse grenseverdiene får store utslag for andelen av egg/larve populasjonen som modellene predikerer som skadet.
Disse risikomodeller er viktige for revidering av Forvaltningsplan Barentshavet, og et viktig verktøy for myndighetene.
Der mangler gode data på hvordan oljeeksponering kan påvirke fiskeadferd så som flukt- og jaktrespons, prosesser som har avgjørende betydning for fiskelarvers overlevelse.
I EGGTOX ønsker vi at inkludere adferdsstudier i tillegg til vores fysiologiske effektundersøker.
Forsøk 1. Adferdsstudier av hyse og torskelarver som er blevet eksponert for olje i tidlig embryostadie.
Hyse og torskeegg eksponeres for olje (5 doser fra 2-600 µg olje/L) i 3 dage på tidlig embryo stadie. Eggene overføres til rent vand og følges frem til klekking. Efter klekking vil en gruppe av larvene blive startfodret i 20 dage.
Til adferdsstudiene bli fiskelarverne overført til et observasjonsakvarium sammen med deres byttedyr (zooplankton). Jaktadferd og fluktrespons vil blive observert med videofilming (fluktrespons vil blive indusert ved at bruke vann bevegelse fra en pipette).

Totalt krever dette forsøksoppsett 16000 larver av hver art, torsk og hyse.

Forsøkene er designet til at studere subletale effekter. Oljedoser som brukes er betydelig lavere end akkutt giftighed. Fra tidligere forsøk så finder vi morfologiske deformiteter som medfører dødelighed gjennom startfordringen i de 2 høyeste doser.

Forsøk2. Fluktrespons hos sildelarver som er eksponert for olje på larvestadiet.
Sildelarver (45 dage gamle) vil blive eksponert for olje i 3 dage og jaktadferd og fluktrespons vil blive studert i samme observasjonssystem som for hyse/torsk.
Totalt kreves der 4000 sildelarver til disse forsøk.

I tillegg til video observasjoner så ønsker vi også at gjennomføre et predasjonsforsøk. Det er vanskelig at studere fluktrespons hos fiskelarver. I video forsøkene bruker vi en fiksert pipette til at gi endringer i vann bevegelse for at simulere et angrep av en predator (kinematisk response). Dette er et meget sterkt forenklet system i forhold til den komplekse predator-føde interaksjon der er i sjøen. Det eneste forsøksoppsett som virkelig kan gi et presist mål på om fluktresponsen blive svekket etter oljeeksponering er at gjennomføre et predasjonsforsøk. Sildelarver fra kontroll og oljegruppene settes sammen med en predator (juvenil torsk) i et mesocosms (500 L tanke) og det observeres hvilke dyr som undgår predasjon (økologisk respons). Dette vil kun blive gjort for de 2 lavest oljedoseringer og kontroll gruppen (2 doser x 16 mesocosms med 30 fisk = 960 sildelarver totalt).
Fiskelarvene som bliver spist drepes momentan under predasjonen og vil ikke lide.

For å studere effekten av oljeforurensing på adferd hos marine fiskelarvar må dette testes ut i praksis. Denne kunnskab kan kun oppnås i in vivo forsøk.