Forsøksdyr: Effekter i avkom prenatalt eksponert for opioider +/- maternal separasjon


Godkjenningsdato 10.12.2020

Godkjenningsperiode 15.01.2021-14.01.2025

FORMÅL Dette prosjektet er en kontrollert, eksperimentell studie for å undersøke hvordan prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin (medikamenter som brukes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av heroinavhengige) påvirker ulike utfall i avkommet, sammenliknet med opprettholdt heroineksponering og avrusning fra heroin.
SKADEVIRKNINGER Gravide rotter vil bli gitt testsubstans enten via en osmotisk pumpe som legges under huden eller som daglige injeksjoner. Halvparten av ungene i hvert kull vil gjennomgå maternal separasjon de to første ukene etter fødsel for å etterlikne redusert morsomsorg. Avkommet vil undersøkes for fødselsutfall, abstinenser, utviklingsparametere, og neonatal atferd. Vi vil videre benytte ulike atferdstester for å studere sosial lek og interaksjon, symptomer på angst, kognitiv funksjon og motorikk i unge og voksne dyr. Et utvalg av prenatalt eksponert hunner vil i tillegg inngå i en studie for å studere epigenetiske endringer og mulige transgenerasjonseffekter. Tidligere data og egne erfaringer gir ingen indikasjon på at den planlagte studien vil påføre dyrene smerte/lidelse. Alle dyr vil bli fulgt opp tett gjennom hele forsøksperioden.
FORVENTET NYTTEVERDI Både i Norge og mange andre land er LAR med metadon eller buprenorfin den anbefalte behandlingen for heroinavhengighet. Denne anbefalingen gjelder også for fertile kvinner og gravide, til tross for at kunnskapen om effekter av prenatal opioideksponering på fosteret/barnet er mangelfull og til dels motstridende. Den gravide anbefales ikke å avslutte all opioidbruk under svangerskapet pga. mulige negative konsekvenser både for moren og det ufødte barnet (f.eks. tilbakefall til heroinmisbruk, dødsfall, prenatale abstinenser og spontanabort). Samlet sett er dagens anbefalinger basert på et datagrunnlag med store kunnskapshull. Flere studier på dette feltet, både kliniske og prekliniske, vil derfor ha stor verdi for helsemyndighetene og behandlingsapparatet i deres arbeid med å tilby best mulig behandling til gravide heroinavhengige kvinner og deres barn.
ANTALL DYR OG ART Totalt søkes det om å få bruke 180 kjønnsmodne hunnrotter (Sprague-Dawley), samt deres avkom (totalt 1554 stk; basert på parringssuksess = 70 % og gjennomsnittlig kullstørrelse = 10).
HVORDAN ETTERLEVE 3R Det vil bestrebes å benytte alle individer i alle kull for å redusere antall dyr. Hvert avkom vil derfor bli brukt til å frembringe ulike resultater (f.eks. neonatale utfall, neuronal utvikling, forskjellige atferdseffekter). Det er ikke mulig å studere fødselsutfall og langvarige effekter på neuronal utvikling og atferd i avkom prenatalt eksponert for et stoff uten å bruke levende dyr. Ulike in vitro studier vil kunne benyttes som supplement, men vil aldri kunne bli et fullgodt alternativ. Hverken mødrene eller avkommet skal utsettes for eksponering eller gjennomgå forsøk som antas å innebære smerte/lidelse. Dersom det likevel skulle oppstå mistanke om dette vil dyrene vurderes avlivet i samråd med personell på forsøksdyravdelingen.