Forsøksdyr: Efficacy of compound x against Salmon lice on Atlantic salmon


Godkjenningsdato 01.12.2020

Godkjenningsperiode 01.12.2020-10.08.2021

1 Formål
Teste ut et nytt middel mot lakselus

2 Skadevirkninger
Små/moderate. Kontrollgrupper og til dels behandlede grupper vil bli moderat påvirket av tilstedeværelse av mobile stadier av lus. Ellers innebærer forsøket noe håndtering av fisk (med sedasjon).

3 Forventet nytteverdi
Moderat/høy. Lakselus er kritisk begrensende for utvikling av norsk oppdrett og kan utgjøre en fare for villfisk. Nye bærekraftige og effektive verktøy mot lus vil ha stor verdi.

4 Antall dyr og art
680 stk Atlantisk laks. Smolt

5 Hvordan etterleve 3R
Antall fisk er redusert til et minimum.
Forsøket er betinget og vil stoppes når forsøkes formål er oppnådd.
Antall fisk reduseres ved at ulike ontogenetiske utviklingsstadier av lus vurderes på samme fisk framfor å bruke ny fisk for vurdering av effekt mot ulikeutviklingsstadier.
Humane endepunkter brukes hvis fisk påvirkes negativt av lus/testsubstans.