Forsøksdyr: Efficacy of compounds against Salmon lice on Atlantic salmon


Godkjenningsdato 12.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2020-31.12.2022

Formålet med forsøkene er å teste effekten av ulike kjemiske midler (substanser, og doser av disse substansene) mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på Atlantisk laks. Lakselus er en vedvarende utfordring for oppdrettsnæringen og vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi av denne typen forsøk anses derfor å være potensielt høy både ut fra dyrevelferdsmessige, miljømessige og økonomiske forhold.

Det foreligger for denne type forsøk ingen alternativer til bruk av levende fisk. In vitro/in vivo tester er gjort i screeningfase på lakselus og fisk/andre dyrearter før testing på fisk i dette forsøket. Det forventes ikke vesentlige skadevirkninger på forsøksfisk, kun moderat belastning som følge av behandling og lusesmitte. Dersom alvorlige skadevirkninger likevel skulle oppstå (sår el. lign) vil berørt fisk umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet. All fisk bedøves i forbindelse med håndtering og avlives forskriftsmessig ved avslutning av forsøket. All fisk vil ble behandlet etter godt etablerte prosedyrer og av kompetent og erfarent forsøkspersonell for å etterleve god dyrevelferd gjennom hele forsøksperioden. Antall fisk det søkes om er begrenset til det antall som vurderes tilstrekkelig for å gi sikker vitenskapelig relevans og reproduserbare resultat. Det søkes om bruk av totalt 6500 fisk for hele forsøksperioden (2021-2022).