Forsøksdyr: Eksperimentell smitte av rognkjeks med Pseudomonas anguilliseptica


Godkjenningsdato 03.12.2018

Godkjenningsperiode 03.12.2018-03.12.2022

Bakterien Pseudomonas anguilliseptica ble for første gang påvist i Norge i 2011, isolert fra oppdrettet rognkjeks. De siste årene har det vært et økende antall påvisninger på rognkjeks, men det er ennå ikke avklart om bakterien er i stand til å forårsake alvorlig sykdom alene. På Færøyene er det kjent at bakterien forekommer i nesten all oppdrettet rognkjeks, men den er ikke forbundet med høy dødelighet. Situasjonen på Færøyene indikerer allikevel at rognkjeks er sårbar for infeksjon med P. anguilliseptica.

På svært kort tid har rognkjeksen blitt Norges nest største oppdrettsart, og nye sykdommer kan dermed ganske enkelt få fotfeste og utvikle seg til større problemer. Søker ønsker å utføre kontrollerte smitteforsøk med P. anguilliseptica på rognkjeks for å studere hvordan infeksjonen utvikler seg og påvirker fisken. Det er ventet at forsøket kan gi en indikasjon på hvorvidt sykdommen bør anses for å være en alvorlig trussel mot oppdrett og hold av rognkjeks. Det er søkt om å anvende 800 rognkjeks til dette formålet.

Forsøket går ut på å studere forløpet til en bakteriesykdom som vi har relativt lite kunnskap om, og det er derfor nødvendig å utsette levende dyr for smitte. Fordi fisken skal påføres smitte er det forventet at dyrene vil bli utsatt for lidelse, og det er også sannsynlig at individer vil dø som følge av sykdom. I henhold til forsøksdyrforskriften er forsøket derfor klassifisert som «betydelig belastende» for forsøksdyrene. For å unngå å utsette fisken for unødige lidelser vil individer med vesentlig redusert helsetilstand bli humant avlivet, og forsøket vil dermed etterstrebe å ikke anvende død som endepunkt. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.