Forsøksdyr: Elgens arealbruk i Finnmark 2


Godkjenningsdato 07.03.2018

Godkjenningsperiode 08.03.2018-08.03.2020

Bestandsstørrelsen av elg i Finnmark har økt mye i løpet av de siste 30 årene og ytterligere vekst kan forventes i takt med et varmere klima. For å bedre forstå hvilke konsekvenser dette har for elgen selv, økosystemet den lever i og forvaltningen av arten, ønsker vi i dette prosjektet å studere et representativt utvalg merkede elg fordelt over hele fylket. I prosjektet har vi så langt merket 41 elg i Tana og Nesseby, og ønsker å merke ytterligere inntil 60 voksne elg i andre deler av fylket. I første omgang ønsker vi å merket inntil 20 elg i Porsanger kommune. Ved å utstyre et stort antall elg med GPS-radiosendere forventer vi å lære mer om de viktigste sesongtrekkene i fylket og graden av utveksling av elg med nabolandene. I tillegg vil vi lære mer om hvordan elgen utnytter naturgrunnlaget i et fylke som for en stor grad domineres av tamrein. Vi monterer moderne GPS-sendere på elgene, noe som sikrer at mest mulig data kan samles fra hvert forsøksdyr. Vi har ikke funnet metoder som kan erstattet bruken av radiomerkede elg uten at dette vesentlig forringer kvaliteten på studiet, og har ikke funnet det aktuelt å redusere antallet forsøksdyr. Det er tvert imot ønskelig med flere radiomerkede individer, for å styrke den statistiske styrken i slutningene som trekkes fra studiet, men høye kostnader begrenser antallet. Vi har lang erfaring med radiomerking av elg, prosedyrene er godt innarbeidet, og vi forventer ingen store skadevirkninger av merkingen.Om dyret vurderes å lide overlast i forbindelse med innfangingen, avbrytes innfangingsforsøket, og dersom dyret på noen måte skades alvorlig under innmerking blir det avlivet. Dyr som eventuelt vil lide overlast etter merking, som følge av radiosenderen, vil enten bli avlivet eller radiohalsbåndet vil bli fjernet ved bruk av drop-off-mekanismen.