Forsøksdyr: EthiCatch, eksperimentell fiskeri


Godkjenningsdato 03.07.2020

Godkjenningsperiode 01.09.2020-01.07.2023

1 Formål
Gi en detaljert beskrivelse av fysiologisk tilstand og velferd til fisk som blir fanget med ulike fiskeredskaper, ved å måle på adferd, fysiologisk stress og overlevelse.

2 Skadevirkninger
Forventes noe skadevirkning på enkelte fisk som kan dø i redskapen. Dette er normal prosedyre i dagens fiskeri som vi må forsøke å gjenskape eksperimentelt under kontrollerte forhold for å dokumentere stress og fiskevelferd.

3 Forventet nytteverdi
Forsøket er en del av større prosjekt på etisk fangst. I prosjektet skal vi studerer velferd, etikk, kvalitet og merverdi innen fiskeri. Resultetene fra de eksperimentelle studiene vil ha stor nytteverdi for kunnskap om fiskevelferd innen komersielt fiskeri.

4 Antall dyr og art

400 Torsk (Gadus morhua)

5 Hvordan etterleve 3R
Replace: Forsøket lar seg ikke gjennomføre uten å benytte villfanget fisk til formålet, mål på velferd og stress kan kun utføres på den aktuelle arten, da andre arter kan vise avvikende respons på gitt stress. Reduce: Det vil ikke benyttes flere fisk en nødvenfig for å oppnå statistiske holdbare data, det vil være et mål å benytte så få individer som mulig, men likevel oppnå tilstrekkelig data for analyse. Refinement:Selv om villfanget fisk skal benyttes i studien vil vi gjøre vårt beste for at de skal ha de beste forhold i fangenskap så lenge studiet pågår, dette betyr tilstrekkelig tilsyn, oksygen og strømforhold samt tilgang på mat i forkant av testene. Hvert individ vil bare testes 1 gang og ingen dyr vil utsettes for gjentagende tester i redskap.