Forsøksdyr: Feltforsøk for å teste effekt og sikkerhet av ulike basisvaksiner kombinert med PD-vaksine


Godkjenningsdato 05.10.2020

Godkjenningsperiode 05.10.2020-04.10.2022

Forsøket har som mål å dokumentere effekt og sikkerhet av ulike basisvaksiner mot Furunkulose i kombinasjon med PD-vaksine ved en forsøksstasjon i felt.

Vi ønsker å følge ulike fiskegrupper av Atlantisk laks på gruppenivå gjennom hele
produksjonssyklusen ved å merke fisken ved bruk av anerkjent merkemetode. De ulike fiskegruppene behandles ellers på måter som ikke nevneverdig avviker fra vanlige betingelser i oppdrettsnæringen. Fisken vil vaksineres med ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner med markedsføringstillatelse for Atlantisk laks, i henhold til vaksinenes preparatomtale. Bruken av disse er således ikke søknadspliktig, ettersom dette betegnes som vanlig ikke-eksperimentell klinisk veterinærvirksomhet (i.h.t. Forsøksdyrforskriften §2 ledd
5b).

Studiedyrene ville ha blitt behandlet med legemidler med enten identiske eller med samme indikasjon som studievaksinene dersom studien ikke var planlagt. Det er ikke planlagt noen diagnostiske prosedyrer som avviker vesentlig fra normal klinisk praksis under normale produksjonsforhold. Ulike fiskegrupper vil behandles med ulike vaksiner, og eksponeres for de samme miljøbetingelsene under feltforhold. Fisken vil røktes etter standard betingelser.
Effektiviteten av vaksinene mot de sykdommer de er ment å beskytte mot blir undersøkt hvis det skjer et utbrudd av relevant sykdom i.l.a. forsøksperioden. Graden av bivirkninger
undersøkes ved vaksinasjon, ved sjøutsett, ved 6 mnd og 12 mnd etter utsett til sjø.

Forventede skadevirkninger på dyrene:
Fisken vil merkes ved fjerning av fettfinne. Dette er en anerkjent metoder for merking av fisk som er allment akseptabelt m.h.t. dyrevelferd. Fisken vil ikke utsettes for andre påkjenninger som avviker fra vanlige betingelser under oppdrett av Atlantisk laks i Norge. Forsøkets belastningsgrad betegnes som mild (i.h.t. Forsøksdyrforskriften vedlegg B, del I andre ledd og del III første ledd punkt 1h) p.g.a. behovet for merking av fisken.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi:
Ved å merke fiskene på gruppenivå kan man undersøke om det er forskjeller i sikkerhet og/eller effekt av ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner under betingelser relevante for feltforhold i norsk akvakulturnæring.
For å kunne gjøre relevante sammenligninger er det viktig å gi fiskegruppene som skal sammenlignes mest mulig like miljøbetingelser, det vil si å ha dem i samme merd.

Antall dyr og dyreart:
360000 atlantisk laks skal merkes og vaksineres med ulike vaksiner. Fisken skal fordeles på i to merder med 180 000 fisk pr merd.

3 R's:
Replacement: det er ikke mulig å erstatte merking av fisk for å oppnå formålet med forsøket. For å kunne undersøke eventuelle forskjeller i sikkerhet og/eller effekt må man gi de ulike gruppene mest mulig like miljøbetingelser, og de må da merkes og holdes i samme merd for relevante sammenligninger.
Reduction: 360 000 Atlantisk laks brukes i forsøket for å mest mulig gjenskape kommersielt relevante forhold.
Refinement: alle prosedyrer utføres så skånsomt som mulig, i henhold til vanlige produksjonsbetingelser.

Fisken merkes og vaksineres under bedøvelse, samt ved håndtering (f.eks. veiing). Fisk som skal prøvetas avlives med overdose bedøvelsesmiddel før prøvetakning.