Forsøksdyr: Feltforsøk leppefisk: Merking-gjenfangst forsøk 2018-2020


Godkjenningsdato 27.04.2018

Godkjenningsperiode 01.05.2018-30.04.2020

Leppefisk blir i stor grad benyttet som rensefisk i forbindelse med lakseoppdrett. De senere år har fisket etter leppefisk hatt økende omfang. For å kunne gi adekvate råd angående reguleringer av fisket er behovet for kunnskap om de ville bestandene stort.
I den forbindelsen søker Havforskningsinstituttet om å få videreføre merkeforsøk på ville leppefisk med følgende for å frambringe nødvendig kunnskap om:
• Naturlig overlevelse
• Bevegelsesmønstre og habitatvalg
• Fiskeriselektivitet
• Automatisk individ gjenkjenning som alternativ/supplement til fysisk merking
• Påvirkning av lokal forflytning av leppefisk ved sortering i fiskeriet
• Dybdefordeling
Leppefisk merkes med PIT (Passive Integrated Transponder) merker som er veletablert og gjennomtestede metoder for leppefisk og som forskningsgruppen har lang erfaring med. Det forventes ingen skadevirkning på dyrene.
Fisk fra alle leppefiskartene skal merkes, med et totalt antall inntil 13000 individer pr år, 2018 og 2019.
Feltforsøkene vil gjennomføres på utvalgte lokaliteter på Austevoll, Flekkefjord og Flødevigen. Forsøksperiode 01.05.2018 – 31.04.2020. Forsøkene omsøkt er i stor grad en videreføring av feltforsøk id 8715 godkjent til og med 21.06.2018. Det er ingen endringer i merkeprosedyre og forventet påvirkning på fisken fra det tidligere godkjente forsøket og omfanget (antall dyr per år) er i samme størrelsesorden.