Forsøksdyr: Feltforsøk leppefisk: Merking-gjenfangst forsøk 2020-22


Godkjenningsdato 27.03.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2020-30.04.2022

Leppefisk blir i stor grad benyttet som rensefisk i forbindelse med lakseoppdrett. De senere år har fisket etter leppefisk hatt økende omfang. For å kunne gi adekvate råd angående reguleringer av fisket er behovet for kunnskap om populasjonsdynamikken til de ville bestandene stort.
I den forbindelse søker Havforskningsinstituttet om å få videreføre merkeforsøk for å frambringe nødvendig kunnskap om:
• Naturlig overlevelse
• Bevegelsesmønstre og habitatvalg
• Fiskeriselektivitet
• Automatisk individ gjenkjenning som alternativ/supplement til fysisk merking
• Påvirkning av lokal forflytning av leppefisk ved sortering i fiskeriet
• Romlig adferd og habitatvalg av predatorer på leppefisk (Lyr og Torsk)
Leppefisk og lyr merkes med PIT (Passive Integrated Transponder) merker som er veletablert og gjennomtestede metoder og som forskningsgruppen har lang erfaring med. Det forventes liten skadevirkning på dyrene.
Inntil 5500 individer merkes pr år og til sammen 11000. Grønngylt (5400), bergnebb (3900), berggylt (500), lyr (1200) og Torsk (350).
Feltforsøkene vil gjennomføres på utvalgte lokaliteter på Austevoll og Flødevigen. Forsøksperiode 01.05.2020 – 31.04.2022. Forsøkene omsøkt er i stor grad en videreføring av feltforsøk id 15307, godkjent til og med 30.04.2020. Det er ingen endringer i merkeprosedyre og forventet påvirkning på fisken fra det tidligere godkjente forsøket og omfanget (antall dyr per år) er betydelige lavere enn i forrige forsøksperiode, på bakgrunn av erfaringer gjort på fangbarhet og populasjonsstørrelse. Foreløpig analyse av merke-gjenfangst data viser at forsøksdesign og antall dyr merket vil gi gode svar på problemstillingene. Det videreføres ikke merking av artene med lav gjenfangstandel (grasgylt og rødnebb/blåstål), i tråd med 3R-prinsippet.