Forsøksdyr: Feltforsøk vaksine mot leddbetennelse hos lam


Godkjenningsdato 09.03.2018

Godkjenningsperiode 10.03.2018-01.07.2018

Intro og Formål:
Besetningsutbrudd av leddbetennelser hos spelam er et økende problem i store sauebesetninger flere steder i landet. I en del besetninger er det vanskelig å finne tiltak som fungerer, og det oppstår omfattende sykdomsutbrudd med flere hundre syke lam til tross for gode rutiner og driftsforhold i besetningen. Bakterien Streptococcus dysgalactiae er årsaken til de fleste besetningsutbruddene.
På grunnlag av utenlandske erfaringer med bruk av autovaksiner for å forebygge streptokokkinfeksjoner hos blant annet gris, ønsker vi å gjøre en utprøving av en forsøksvaksine for å forebygge leddbetennelse hos lam.

Skadevirkninger:
Dette er et vaksinasjonsforsøk med en konvensjonell inaktivert vaksine og det forventes få lokale eller generelle bivirkninger.

Vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi:
Forsøket vil bidra til å avklare forholdene omkring reservoar og transmisjonsvei for bakterien, og rollen til humoral immunitet.
Utbrudd av leddbetennelse resulterer ofte i massebehandling av syke lam med antibiotika. Slike omfattende sykdomsutbrudd er en stor belastning for produsentene som rammes, både med tanke på dyrevelferd, tidsbruk og økonomi.

Antall dyr:
Det vil bli vaksinert 2400 voksne sauer.

Erstatning, reduksjon og forbedring
Det er ingen annen erstatning for bruk av vaksine enn å bruke antibiotika, noe som er uønsket. Forekomsten av leddbetennelse varierer innen besetninger fra år til år, uten at årsaken til dette kjent. For å få et tilstrekkelig antall vaksinerte og uvaksinerte dyr er 12 besetninger inkludert. Det vil bli tatt prøver for å måle immunresponsen til vaksinen, og på bakgrunn av dette vaksinen eventuelt forbedres.