Forsøksdyr: Feltutprøving av jerntilskudd til smågris


Godkjenningsdato 17.09.2020

Godkjenningsperiode 18.09.2020-18.09.2021

1 Formål
Spedgris har behov for jerntilskudd. Smågris som ikke får ekstra jern blir anemiske. Det typiske er at de største, fineste grisungene først blir anemiske. Når smågris blir anemiske og dør, er dette dårlig dyrevelferd og økonomisk tap for bonden. I Norge har det vært tradisjon for å gi oralt tilskudd av jern gjerne etterfulgt av tilskudd som grisungene spiser selv i bingen (torv eller pellets). I mange land brukes nesten utelukkende injeksjon som metode. Dette er en økende trend også i Norge. Å gi injeksjon betyr at grisungen må stikkes med en sprøytespiss, og vi mener at dersom andre måter å tildele jernet på kan gi like godt resultat, så er det å foretrekke av hensyn til dyrevelferden.

2 Skadevirkninger
Smågrisen tildeles jerntilskudd enten igjennom injeksjon, frivillig opptak eller via oral administrasjon. Dette er kjente og vamlige strategier for svineprodusentene som deltar. Det skal tas blodprøver av smågrisen ved dag 21 og dag 32 etter fødsel for å analysere for jernverdier.

3 Forventet nytteverdi
Det er flere leverandører på markedet, hvor alle referer til egne forsøk. Norske produsenter har en annen tilnærming til jerntildeling enn andre europeiske land. Det er viktig for svinenæringen å få håndfaste resultater på ulike strategiene.

4 Antall dyr og art
1/5 av kullene blir tatt blodprøve av, dette er estimert til være ca 300 smågris. All smågrisen fullfører smågrisperioden som normalt.

5 Hvordan etterleve 3R

Det er ikke mulig å erstatte blodprøver fra dyr med in vitro eller modellering. Det er kun dyr som kan vise den reelle situasjonen, som inkluderer dyras vilje til å svelge/spise tilskuddet, absorbere jern fra ulike kilder og endelig gi en realistisk jernverdi i blodet.

Hele målet med forsøket er «Reduction». Hvis vi kan finne fullgode kombinasjoner av oral dosering av jern, vil et stort antall grisunger spares fra injeksjon med sprøyte satt av produsenten selv. Innenfor forsøksdesignet, er «reduction» tenkt først og fremst gjennom at vi ikke planlegger å ha en negativ kontrollgruppe og redusert antall målepunkter i forhold til etablert forskning. En negativ kontroll ville innebære å ikke gi jern i det hele tatt, og dermed bevisst påføre dyra anemi. Dette mener vi er unødvendig siden vi vet hvor grensa for anemi er, og vi vet hva som er ønskelig nivå av jern i serum og hemoglobin i blod. Vi søker å ha et tilstrekkelig antall grisunger og antall prøver til at vi kan være sikre på resultatet, men vi tar ikke med flere dyr enn nødvendig.

For å minske belastningen på dyra, tas blodprøver i forbindelse med annen kontroll/håndtering av grisungene. Blodprøvene tas av erfarne besetningsveterinærer.