Forsøksdyr: Fiskeforsøk for å undersøke om Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) egner seg til vassdragskalking


Godkjenningsdato 30.10.2018

Godkjenningsperiode 30.10.2018-30.01.2019

Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og elver. Laksestammene på Sørlandet og Sør-Vestlandet har blitt hardt rammet av forsuring. Kalking i laksevassdrag har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å reetablere og sikre laksen i sårbare systemer.

Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) er biprodukt av solcelletilvirking med flere potensielle bruksområder. I dette prosjektet er formålet å undersøke om Mikronisert Solaritt egner seg for bruk i vassdragskalking, og om dette kan være et bedre alternativ enn dagens metoder. Prosjektet er et oppdrag fra Miljødirektoratet: Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalking (saksnummer: 2018/4233). Forsøkene utføres på parr av bleke fra Byglandsfjorden i Aust-Agder. Dette er en dverglaks som lever hele sitt liv i ferskvann, og som også oppdrettes ved Syrtveit fiskeanlegg i Bygland. Vi har derfor valgt å gjennomføre fiskeforsøkene i dette fiskeanlegget som har vann som representerer et typisk Sørlandsvann (krav fra oppdragsgiver). I forsøkene undersøke solarittens kvantitative og kvalitative avgiftningskapasitet for uorganisk løste Al-forbindelser i surt vann. Etter innledende vannkjemiske studier for å avgrense bruken av forsøksfisk kommer vi til å bruke totalt 672 fisk i forsøkene. Dette er nødvendig for å sikre et statistisk sikkert resultat med et minimalt antall forsøksdyr. Det forventes at fisken utsettes for moderat smerte/ubehag ved de høyeste konsentrasjonene av den labile Al-fraksjonen.