Forsøksdyr: Forsøk med attenuert SAV og optimalisering av SAV-spesifikk Elispot og celleprolifererings assay. (copy) (copy)


Godkjenningsdato 13.08.2018

Pancreas Disease (PD) er forårsaket av Salmonid alphavirus (SAV og er en alvorlig sykdom hos laks og regnbueørret. Den er vanlig forekommende i oppdrettslaks i Norge sør for Nordland med 176 rapporterte tilfeller i 2017. Sykdommen har stor betydning for fiskevelferd, sykdom og dødelighet hos oppdrettslaks. Etter utsett i sjø dør/forsvinner ca 20 % av laksen før slakt. PD er en viktig faktor her. Det er vaksiner på markedet, men de som er i bruk virker ikke tilfredsstillende. Kontroll av PD vil være viktig for dyrevelferdsmessig og økologisk bærekraft for lakseoppdrett, og vil også bidra til å begrense spredning av SAV til vill fauna.
I prosjektet ViVaAct fortsetter vi arbeidet med å utvikle nye vaksineprototyper. I laboratoriet har vi modifisert og endret på SAV slik at de varianter som vi har laget er svekket (attenuert), men fortsatt i stand til å formere seg. I dette forsøket ønsker vi å teste ut om disse svekkede SAV variantene vil formere seg i laks, om de er stabile genetisk, og om de er immunogene og beskytter mot villtype SAV.
ViVaAct har også som målsetning å karakterisere immunresponser som beskytter mot virusinfeksjoner. Hos laks er nøytraliserende antistoffer vist å beskytte mot PD. Antistoffer produseres av B celler og når disse aktiveres med spesifikt antigen vil de modne til plasmaceller. Plasmaceller produserer store mengder antistoffer som skilles ut i blodet. I laks er det lite kunnskap om B-celler og plasmaceller og det er få metoder tilgjengelig for å studere deres egenskaper. Vi har utviklet et ELISPOT-assay for å måle antallet B-celler hos laks som produserer IgM-antistoffer. I forsøket vil ELISPOT-assayet bli validert på vaksinert laks, samtidig vil vi utvikle et ny assay som måler antallet SAV-spesifikke B celler. Vi vil også å etablere et ex vivo celleprolifererings assay for B- og T-celler. Testgruppene vil være laks injisert med levende villtype SAV eller inaktivert SAV. For sistnevnte gruppe vil vi ved uke 6 gjøre en «boost» injeksjon med suboptimal dose av inaktivert Ag for å teste om dette forsterker beskyttelsen. Begge assayene vil være viktige for å kartlegge hvilke immunmekanismer som bidrar til langvarig beskyttelse hos laks
Det søkes om å bruke 667 Atlantisk laks med snittvekt på 50 g ved oppstart. Det forventes ikke sykdom i fisk som immuniseres med svekket SAV, og dersom de er beskyttet, heller ikke etter smitteeksponering. Forsøket vil være et kohabitasjonssmitteforsøk hvor 20 % av fisken vil være virus-utskillere, som infiseres med virulent SAV. Utskillerfisken er nødvendig for å kunne smitte kohabitantene, som skal studeres. Smerten som påføres utskillerne ansees som moderat.
Forsøket er designet slik at det skal være ett minimum av prøveuttak for å begrense antall fisk. Vi bruker relativt stor fisk der vi kan høste mer materiale per fisk noe som vil redusere antall fisk i forsøket. Anestesi brukes ved håndtering av fisken. Fisk for prøvetakning avlives med en overdose bedøvelse. Humant endpoint i forsøket er klinisk tegn på sykdom og moribund fisk.