Forsøksdyr: Forundersøkelse i forbindelse med etablering av fredningsområde for hummer ved Drøbak - en merke-gjenfangststudie


Godkjenningsdato 15.09.2020

Godkjenningsperiode 16.09.2020-31.08.2022

1 Formål
I forbindelse med planer om etablering av et verneområde for hummer (Homarus gammarus) i Drøbakområdet ønsker vi å gjennomføre en forstudie i 2020 og 2021 med formål å kvantifisere bestandsvariablene bestandsstørrelse, naturlig dødelighet, fangstdødelighet og områdetilknytning (site fidelity), samt individstørrelsesvariasjon hos hummer i dette området. Da tre soner er satt av til studien (ett kontrollområde og to potensielle fredningsområder) vil også vandringer mellom områdene kvantifiseres.

2 Skadevirkninger
Hummerinvider større enn 12 cm merkes med et T-bar floymerke som feste i bakkroppmuskulaturen i overgangen mellom carapax og abdomen da dette området ikke påvirkes under skallskifte. Det tas samtid med merkingen en 2-3 mm2 bit av en pleiopode (svømmefot) for genetikkanalyser. Hele prosedyren tar 2-3 minutter og er i tråd med rutiner som HI bruker og som antas å ha svært små skadevirkninger på hummeren.


3 Forventet nytteverdi
Det er forventet stor nytteverdi av denne undersøkelsen da viktige, og til nå ukjente bestandsvariabler for Drøbakshummeren estimeres og setter forvaltningen i betydelig bedre stand til å fatte beslutninger om fangstreguleringer som er av stor betydning for bærekraftig fiske og forvaltning av denne bestanden i framtida. Forsøket vil også gjøre det mulig å estimere effekten av innføring av et fredningsområde da designet inngår i et såkalt BACI-design.

4 Antall dyr og art
Da tettheten av hummer er ukjent i studieområdet er det vanskelig å fastsette et antall av individer som bør merkes. Vi forventer dog ikke veldig høy tetthet (basert på innspill fra fiskere), men fordi vi også vil fiske individer som er under lovlig fangbare størrelser er dette også usikkert. Enkle simuleringsstudier som er gjort i torskemerkingsforsøk (men også en hummerstudie) viser at 200 individer merket per sone pr år gir statsitisk power til å skille både overlevelsesforskjell på 0.1 mellom sonene gitt at site fidelity = 0.9 og gjenfangstsannsynlighet er 0.3 (alpha=0.05). Vi forsøker derfor å merke inntil 200 individer per stasjon (dvs 600 tilsammen) hvert år - dvs 1200 individer tilsammen for begge år. Til innfanging brukes 20 skotteteiner per sone som fordeles etter romlig, randomisert design utviklet av HI.

5 Hvordan etterleve 3R
I og med at dette er et feltforsøk der parameterne som skal estimeres er steds- og artsspesifikke vurderes det som irrelevant å anvende modellsystemer til å erststatte merking av levende dyr. Vi har etter beste evne gjennomført power-simuleringer for å komme fram til et ønsket antall dyr som skal merkes basert på en del antagelser som vi ikke veit om er relevante for studieområdet, men som er tatt fra tilsvarende merkestudier andre steder i Norge. Gjennomføring av denne feltstudien vil imidlertid muliggjøre estimering av gjenfangstsannsynlighet og site fidelity som sette oss i bedre stand til slike vurderinger i framtida. Godt etablerte rutiner for merking, utviklet av HI, vil sørge for svært kort behandlingstid under merking og at hummerne settes tilbake i løpet av 2-3 min etter at den løftes ut av vannet. Fangstmetoden vil også gi kort frihetsfrarøvelse da teinene løftes hver dag.