Forsøksdyr: Foss med oppvarmet eller avkjølt vann som avlusningsmetode


Godkjenningsdato 11.06.2020

Godkjenningsperiode 11.06.2020-31.10.2020

Tidligere gjennomført prosjekt viste at spyling (foss) med ferskvann/sjøvann med stort volum og moderat trykk kan benyttes som avlusingsmetode for laks. Det er også kjent at badebehandling med kaldt eller varmt vann gir avlusingseffekt, men kan oppleves stressende og smertefull for laksen hvis temperaturen er for høy. Formålet med forsøket er å teste om fossefallsbehandling mot lus kan effektiviseres ytterligere ved bruk av varmt eller kaldt vann i fossen, samtidig som dyrevelferden ivaretas ved å unngå temperaturer en vet kan gi smerte, og ved at fisken ved fossefall har redusert eksponering til behandlingsvannet. Fra industrien er det flere som har rapportert at delta t (forskjellen i temperatur mellom sjøvannet fisken kommer fra og det oppvarmede behandlingsvannet) er en av de viktigste parameterne for om badebehandling med varmtvann gir god effekt eller ikke. I forsøket skal vi derfor behandle fisk (800 laks, ca. 300g) fra to ulike sjøvannstemperaturer med henholdsvis varmt, kaldt eller lik temperatur i fossen for å undersøke hva som gir best avlusingseffektivitet. I perioden før forsøket skal fisken infiseres med lakselus i tre omganger for å få lus av ulike utviklingsstadier på fisken på avlusingsdagen. Forsøket gjennomføres i to bolker med 400 fisk. Vi har minimert antall forsøksdyr per behandling, men som fortsatt vil gi relevante resultat. I tillegg vil vi ha 60 fisk som vertsdyr for produksjon av lakselusegg.

Utover stress (og kortvarig frykt) fra merking, håndtering og lus, forventes det ikke skadevirkninger på forsøksdyrene. De humane endepunktene er imidlertid satt i det det mot formodning skulle oppstå skade på fisken. Vi har derfor klassifisert forsøket som potensielt moderat belastende. For oppdrettsnæringen vil resultatene kunne gi et nytt verktøy mot lus som har potensial til å både være mer skånsomt og mer effektivt enn dagens metoder.