Forsøksdyr: Freshnet 3 detaljert adferd hos laks i merder med kunstig brakkvannslokk


Godkjenningsdato 12.11.2020

Godkjenningsperiode 12.11.2020-12.11.2022

Formålet med denne aktiviteten er å bruke nye teknologiske løsninger innen området akustisk biotelemetri som vil bidra til å skaffe ny, detaljert kunnskap om laksens respons på et varierende brakkvannslokk i merdene. Detaljert kunnskap om adferd hos et representativt utvalg av laks vil dokumenteres gjennom å merke fisken med smarte akustiske sendere. Det tenkes anvendt merker med integrert dybde- og bevegelsessensorer for detaljerte studier av adferd, og svømmedyp. Totalt vil 100 laks (>40cm) merkes i 4 merder der 2 har indre ring med 6 m dypt brakkvannslokk, og to merder er kontrollmerder. Skadevirkning på dyrene som skal merkes anses som moderat over et kortere tidsrom (dager) i forbindelse med merking, deretter lite skadevirkninger. Vi vil benytte beste tilgjengelige metodikk for bedøvelse og smertelindring under inngrep, og aktivt (online lyttebøyer) følge fiskens adferd underveis i forsøket. Designet vil sikre en best mulig datafangst med et miniumum antall dyr benyttet (optimalisert datafangst og databehandling), der målet er å dokumentere tidsbruk i ferskvannslaget og sammenholde dette med kjent salinitet for unnvikelsesadferd hos lakselus og avlusningseffektivitet fra litteraturen (f.eks. Wright et al., 2016). Tidligere forsøk viser stor individuell forskjell på om fisk tiltrekkes eller unnviker brakkvannslokket. Dette ønskes dokumentert over lengre perioder med stabilt brakkvannslokk. Optimalisert bruk av brakkvannslokk vil redusere behovet for kjemiske og/eller mekaniske lusebehandlinger. For akvakulturnæringen kan dette resultere i bedre dyrevelferd, redusert dødelighet. Summen av dette kan da bli bedre omdømme og mer lønnsom produksjon, med samfunnsmessige ringvirkninger.