Forsøksdyr: Funksjon av nye petider ved hjertesvikt


Godkjenningsdato 28.03.2018

Godkjenningsperiode 28.03.2018-28.03.2022

Bakgrunn og formål
Hjertesvikt er den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden. Pasienter med hjertesvikt har en dårlig prognose selv ved optimal medikamentell behandling. For å utvikle nye og bedre behandlingstilbud er det essensielt å forstå bakgrunnen og mekanismene som ligger til grunn for hjertesvikt. Protein X er opprinnelig karakterisert som et nevroprotein og har viktige effekter i hjernen. Tidligere har man antatt at dette proteinet kun eksisterte i nerveceller, men nyere forskning har vist at protein X også opptrer i andre celle- og vevstyper.

Patofysiologien for protein X ved hjertesvikt er foreløpig ikke kjent. Vi har utført en rekke forsøk med protein X som vi her ønsker å videreføre (FOTS id 6178). Resultatene våre viser at protein X finnes i hjertet, og at nivåer av dette proteinet oppreguleres ved hjertesvikt i dyremodeller. Vi har protein X knock-out (KO) mus som vi har som vi har utført aorta banding-inngrep for å studere effekten av proteinet ved hjertesvikt. Vi fant økt kortidsmortalitet hos protein X KO mus, men ingen forandring av hjertets funksjon med ekkokardiografi. Vi ønsker å studere hva som er grunnen for tidlig død hos protein X KO mus. Vi har også studert isolerte hjerteceller fra protein X mus og funnet at kalsiumhåndteringen er dysfunksjonell med økt kalsium lekkasje, og vi har sett at nivåer av noen ionekanaler er regulert hos protein X KO mus. Her ønsker vi å undersøke hva mekanismen for dette er og om dette har sammenheng med kortidsmortalitet hos protein X mus. Våre funn så langt indikerer at protein X spiller en sentral rolle i hjertet og vi ønsker å kartlegge dette videre. Dette prosjektet kan gi økt forståelse for hva som går galt i hjertet ved arytmi og plutselig død. Det kan også ha et terapeutisk potensiale og gi forbedret grunnlag for fremtidig pasientbehandling.

Metode
Vi ønsker å utføre aorta banding-inngrep og telemetri måling for å undersøke om protein X KO mus dør av arytmi. Vi kommer til å undersøke funksjonen til protein X i vev fra hjertet og i isolerte hjerteceller. Her kommer vi til å kartlegge funksjon av protein X med en rekke metoder som konfokalmikroskopering, elektronmikroskopi, western blot og qRT-PCR. Vi ønsker å bruke protein X KO mus og C57BL/6N mus som kontroll. Vi trenger 612 dyr til forsøkene.

Vi ønsker å studere dette i en protein X musemodell da in vitro modeller ikke kan gi svar på våre problemstillinger, og den beste etterligningen av prosessene i mennesker oppnås ved bruk av dyremodeller. Vi bruker så lavt antall som mulig i forsøkene våre. I tillegg sørger vi for å bruke alt vevet. Vi forbedrer også kontinuerlig våre metoder for å øke suksessraten, dette gjelder operasjonsteknikker, celleisolering og in vitro forsøk. For dette prosjektet har vi sikret at medarbeidere med spesifikk erfaring står for de enkelte operasjonene.