Forsøksdyr: Genetisk resistens mot IPN hos regnbueørret


Godkjenningsdato 27.04.2018

Godkjenningsperiode 01.05.2018-31.12.2018

Formål:
Kartlegge gener hos en regnbueørretkjerne mhp IPN for å bruke dette i avlsarbeid.
En andel av fisken som har lav naturlig motstandsdyktighet mot IPN vil utvikle sykdom å dø. Et sykdomsforløp må antas å være smertevoldene, men vanskelig å vurdere i hvilken grad. Antas å være moderat til sterkt smertevoldene.
Det er av samfunnsmessig nytteverdi å kunne velge ut regnbueørretindivider med høy motstandskraft mot IPN for bruk i avl.
3750 Regnbueørret vil inngå i testen
Det tas en vevsprøve fra alle individer for å lete etter genetiske markører for økt IPN resistens. Antall fisk fra hver regnbueørretfamilie er statistisk begrunnet og redusert på bakgrunn av den erfaring som er opparbeidet med slike tester. Humane endepunkter benyttes og fisk som ikke lenger holder seg svømmende i vannmassene vil bli tatt ut av forsøket, avlivet og registrert som død.