Forsøksdyr: Genetisk resistens mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) hos ulike avlslinjer av atlantisk laks.


Godkjenningsdato 16.12.2020

Godkjenningsperiode 15.01.2021-15.02.2021

I dette forsøket skal 270 laksesmolt fra ulike seleksjonslinjer av Atlantisk laks smittes med kopepoditter av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Formålet er benchmarking av avlslinjer og validering av resultater fra tidligere smitteforsøk. Evaluering gjøres ved å telle antall lus på fisken så snart lakselusa når fastsittende stadium (Chalimus II). Forsøket vil kvalitetssikre forsøksresultater og kunnskap som vil være viktig for videre avlsarbeid, og vil således kunne gi både vitenskapelig, kommersiell, miljømessig og samfunnsmessig nytteverdi.
Forsøkets formål kan ikke oppnås ved å erstatte bruk av forsøksfisk med alternative metoder eller teststrategier, da evalueringen må skje ved kvantifisering av lakselus på fastsittende stadium.
Antall dyr er fastsatt ut fra mål om å begrense bruk av forsøksfisk og samtidig ivareta av forsøkets formål og nytteverdi.
Forsøket gjennomføres av dokumentert kompetent og erfarent personell, etter standardiserte rutiner og modeller, for å redusere variasjon og risiko knyttet til dyrevelferd og forsøkets nytteverdi. Det er ikke forventet vesentlig belastning, skadevirkninger eller andre alvorlig velferdsmessige utfordringer for fisken som inngår i forsøket. Dersom slike forhold likevel skulle oppstå (sår el. lign.) vil berørt fisk umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet. All fisk bedøves i forbindelse med håndtering, og avlives på forskriftsmessig måte ved avslutning av forsøket.