Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD hos lakseparr


Godkjenningsdato 20.10.2020

Godkjenningsperiode 01.11.2020-31.12.2021

Prosjektets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Pancreas disease (SAV-3) i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in-vivo med etablert smittemodell. Det skal brukesinntil 2000 lakseparr som kohabitanter. I tillegg er det maks 20% sheddere (totalt inntil 400 stk). Totalt 2400 fisk. Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte. Det er forventet lav dødelighet (<1%) og liten grad av klinisk sykdom. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. PD er en av de alvorligste sykdommene i lakseoppdrett. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for videre genomisk seleksjon.
Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.