Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD hos ung lakseparr


Godkjenningsdato 02.03.2020

Godkjenningsperiode 02.03.2020-31.12.2020

Forsøkets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in-vivo med en smittemodell som er testet i et pilotforsøk. Det skal brukes inntil 1680 lakseyngel som kohabitanter og1120 sheddere. Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. PD er et betydelig fiskehelseproblem. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for genomisk seleksjon. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.


 

Begrunnelse for etterevalueringen

Forsøket er klassifisert som betydelig belastende.

Etterevaluering

Pankreassykdom (Pancreas Disease, PD) er et betydelig fiskehelseproblem. Sykdommen kan gi store tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.
Dette forsøkets formål har vært å teste genetisk mottagelighet mot Pankreassykdom SAV-3 (Pancreas disease, PD) hos familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn, og er gjennomført for å blant annet generere grunnlagsdata for genomisk seleksjon.
Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.

Forsøket er gjennomført med en smittemodell som er testet i et pilotforsøk.
Forsøket ble gjennomført som planlagt med bruk av 2744 laks.
Av disse døde 677, og belastningen for disse har vært betydelig.
2067 laks overlevde forsøket uten kliniske sykdomstegn, og forsøksansvarlig vurderer at belastningen har vært moderat for disse.
DNA-prøver er tatt fra alle individer og sendt oppdragsgiver for videre kartlegging. Dette er resultater som brukes i videre avlsarbeid.
Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Antall dyr som er nødvendig i slike forsøk er under vurdering fortløpende, og er allerede redusert i forhold til tidligere grunnet bedre genetiske verktøy og metoder.

Forsøksansvarlig angir at metodene som er benyttet har fungert etter hensikten. I denne type forsøk er det ikke mulig å redusere belastningen for fisk som smittes og blir syke. Humane endepunkter har fungert etter hensikten.