Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD i lakseyngel


Godkjenningsdato 31.03.2020

Godkjenningsperiode 15.04.2020-31.12.2020

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot PD i inntil 4000 Atlantisk lakseyngel. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der parr smittes i.p.med PD-virus i et separat kar. Vann fra dette karet kobles til karet med lakseyngel.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 4000 lakseyngel med ulik genetisk opprinnelse. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er betydelig.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
4000 lakseyngel og 100 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Forsøket er betydelig belastende.

Etterevaluering

Forsøkets formål var å kartlegge motstandsdyktighet mot SAV-3 hos lakseyngel. Forsøket gjennomføres for å skaffe grunnlagsdata for videre genomisk seleksjon. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.
Total dødelighet for forsøksfisken var lavere enn forventet. Dette medførte at formålet ble delvis oppnådd ettersom det er ønskelig med et visst dødelighetsnivå for å kunne gjøre beregninger på resultat fra forsøket. Prøver vil bli analysert og knyttet opp mot arvbarhet av oppdragsgiver. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Totalt ble det benyttet 3604 lakseyngel. All yngel ble utsatt for smitte, og en andel av fisken døde. En andel av fisken ble undersøkt for organforandringer og det var forandringer i all fisk som ble undersøkt. Belastning vurderes som betydelig. 100 parr ble brukt som smittebærere. Ingen av disse døde, men de hadde organforandringer ved histopatotologi. Belastning vurderes som moderat.
Det er ikke kommet frem erfaringer som kan bidra til forbedring av prosedyrer eller humane endepunkter.