Forsøksdyr: Glypican-6 i hjertesviktutvikling


Godkjenningsdato 20.02.2018

Godkjenningsperiode 20.02.2018-19.02.2022

Hjertesvikt er den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden. Pasienter med hjertesvikt har en dårlig prognose selv med optimal medikamentell behandling. For å utvikle ny og bedre behandling er det essensielt å forstå bakgrunnen og mekanismene som ligger til grunn for sykdommen. Kartlegging av molekylære signalveier er en viktig del i denne prosessen. Vi har funnet at glypikan-6 (GPC6), et ekstracellulært proteoglykan, er oppregulert i hjerter fra mus med hjertesvikt indusert av aorta-banding (AB), men rollen til GPC6 i hjertet normalt eller ved sykdom er ukjent.

Formålet med dette prosjektet vil derfor være å undersøke rollen til, og reguleringen av GPC6 i hjertets utvikling og ved hjertesykdom. Resultatene fra dette prosjektet vil dermed føre til økt forståelsen av mekanismer som fører til hjertesvikt og muligens bidra til utvikling av nye diagnostiske og terapeutiske verktøy som kan brukes i behandling av sykdommen.

Vi planlegger å undersøke rollen til GPC6 ved hjelp av genmodifiserte mus som har nedsatt eller manglende evne til å produsere proteinet. I den hensikt å undersøke GPC6 rolle i hjerteutvikling vil vi bruke embryoer som mangler GPC6-genet og sammenligne hjertene med embryoer som har GPC6-genet. Til dette formålet ønsker vi å bruke 249 museembryoer. Disse forsøkene vil ikke gi noen skadevirkninger på dyr da isolering av vev er et akuttingrep.

For å se på rollen til GPC6 i en sykdomssituasjon vil vi utsette dyr som har nedsatt uttrykk av GPC6 og villtypekontrollmus for trykkoverbelastning ved å kirurgisk innsnevre aorta. Dette vil føre til at hjertet må pumpe hardere for å gi nok blod til kroppen og over tid utvikles hjertesvikt. Ettersom hjertets pumpefunksjon blir nedsatt vil dette kunne bidra til ubehag for forsøksdyr, men retningslinjer for humane endepunkt som ligger til grunn for denne søknaden begrenser periode med skadevirkninger. Til dette formålet har vi beregnet bruk av 394 dyr.

For å undersøke cellulære prosesser som involverer GPC6 planlegger vi også å isolere celler fra dyr som har nedsatt uttrykk av GPC6 og villtypekontrollmus. Disse forsøkene vil ikke gi noen skadevirkninger på dyr da isolering av vev er et akuttingrep. Til dette er det beregnet 276 mus.

Vi planlegger bruk av 124 dyr til avl.

3R vil bli ivaretatt ved bruk av godt etablerte metoder ved vår institusjon, noe som begrenser antall dyr som brukes for å oppnå resultater. Samtidig vil det enkelte dyr bli undersøkt med mange molekylære metoder og dermed vil færre dyr kunne brukes for å oppnå mye informasjon. Bruken av cellekulturer fra hjerter gjør også at vi kan se på sykdomsmekanismer uten å utsette dyr for smerte.


Denne søknaden er en videreføring av FDU 5991, som går ut 13.2.18. Dette kommer ikke til å medføre økt antall dyr som skal brukes og dyr som allerede har blitt benyttet har blitt trukket fra totalantallet dyr i søknaden, samt at noen poster er fjernet da disse forsøkene er utført. Det er heller ikke tilført nye forsøk eller prosedyrer i søknaden.