Forsøksdyr: Godkjenning av metode for avliving av sel og rein for høsting av hjernevev


Godkjenningsdato 20.01.2020

Godkjenningsperiode 20.03.2020-19.03.2022

Ved Avdeling for Arktisk Biologi gjennomføres studier av hjernens evne til å tolerere omfattende mangel på oksygen hos sel som foretar langvarige dykk. De evolusjonære tilpasninger til slik mangel kan studeres in vitro, dvs. i isolert hjernevev som holdes i live i et kunstig miljø, etter uttak fra nylig avlivede dyr. Studienes formål er å avdekke mekanismene som tillater at vevet kan overleve og fortsette å fungere, selv når oksygentilgangen er så lav at hjernevevet hos ikke-dykkende arter ville ta skade. Kunnskap om hvordan evolusjonen slik har løst utfordringen vil kunne bidra til bedre behandlingen av pasienter med svikt i oksygenforsyningen til hjernen (f.eks. ved hjerneslag, hjertestans, etc.).
Studiene blir gjennomført enten i felt, i Grønlandshavet, hvor vi ofte avliver enkelte dyr av artene klappmyss (Cystophora cristata) og grønlandssel (Pagophilus groenlandicus) for andre vitenskapelige formål, eller i godkjent forsøksdyranlegg Avdeling for Arktisk Biologi (# 89) ved UiT - Norges Arktiske Universitet, hvor hold av sel i andre prosjekter kan gi prøvetilgang. Vi ønsker å sammenligne selhjernens egenskaper med de hos hjernevev fra ikke-dykkende arter. Her representerer reinsdyr, som også holdes i vårt anlegg, en god ikke-dykkende dyremodell. Det søkes derfor også her om godkjenning av avliving av overskuddsdyr av rein (Rangifer tarandus) i vårt anlegg, vha beskrevet metodikk.
Hovedformålet med avlivingene av sel i felt er rutinemessige bestandsundersøkelser, bl.a. i regi Havforskningsinstituttet (miljøgifter, alder, fertilitet), hvor vi, ved prøvetaking også for våre hypoksistudier, vil kunne oppnå en bedre utnyttelse av det enkelte dyr ('Reduce'). Fellingstillatelse gis av Fiskeridirektoratet og/eller Grønlands Miljøundersøgelser avhengig av i hvilken økonomisk sone fangst foregår. Normalt felles dyr etter norske selfangstforskrifter, ved skyting med rifle, slag med hakapik og bløgging, men dette umuliggjør innsamling av hjernevev til herværende prosjekt. Jeg søker om tillatelse til å avlive inntil 12 dyr av hver art (klappmyss, grønlandssel, reinsdyr) over 2 år - felt eller i anlegg - ved avblødning under full anestesi.
Fremgangsmåte: seler sederes ved en intramuskulær injeksjon av Zoletil Forte Vet (i felt/på isen, ved bruk av dart gun, jab-stick eller direkte injeksjon for hånd, etter immobilisering med nett) og bringes om bord på forskningsfartøyet. Rein sederes ved intramuskulær injeksjon med Medetomidine. Etter sedasjon gis, dersom nødvendig, en intravenøs injeksjon av Propofol (via kateter i ryggvenen (sel)/jugularvenen (rein)), før dyret intuberes og anesteseres med isofluran (2-5%) i luft. Dette gir full anestesi, hvor dyrene kan avblødes uten lidelser ved at carotidarteriene kuttes, hvoretter hjernevev kan høstes. Vi har erfaring med alle ledd av håndtering (se f.eks. FOTS ID 5399, 724, 12268).
Dette imøtekommer de 3 R'ene, da dyr som allikevel sville bli avlivet nå bedre kan utnyttes ('Reduction'). Metoden kan ennå ikke erstattes (vi prøver å etablere cellekultur), da det er i problemstillingens natur at vev fra sel skal studeres.
De videre undersøkelser av hjernevev fra sel/rein omhandler dels nerve- og gliacellenes mitokondriefunksjoner (studeres i mitokondrie-respirometre (Oroboro)), kartlegging av cellenes biokjemiske responser til normoksi/hypoksi (ved metabolomics). Prøver innsamles også til transkriptomikk- og genomikk-studier knyttet til spesifikke metabolske tilpasninger.